Barnplantorna – Riksförbundet för Barn med Cochleaimplantat och Barn med Hörapparat

När är det dags för cochleaimplantat (CI)?

Cochleaimplantat eller konventionella hörapparater..

Barnplantorna har vid återkommande tillfällen citerade Jane Madell från USA. Hon föreläser återkommande på stora konferenser globalt. Med synnerligen lång erfarenhet som audiolog, logoped samt LSLS auditory verbal therapist (cert. LSLS AVT) med 45 års erfarenhet har hon upplevt alla trender över decennier inom döv/hörselområdet. Hon har samlat på sig erfarenheter utifrån evidens och klinisk beprövad erfarenhet.

I en artikel i nätupplagan av Hearing Health & Technology Matters ger hon ett professionellt perspektiv på den återkommande frågan om när ett barn (eller vuxen) bör anpassas med cochleaimplantat istället för konventionella hörapparater. Den första frågan i denna process är..

Vad hör ett barn med hörapparater?

För att ett barn med hörapparater ska “lyckas” dvs utveckla ett talat språk samt att uppnå en taluppfattning tillräcklig för att föra ett samtal måste barnet i fråga höra tillräckligt bra vid normal samtalsnivå.

Det betyder, berättar Jane Madell (när hon hänför till engelska språket) att barnet måste höra vid frekvenserna 6 000 och 8 000 Hz. Om barnet inte hör dessa frekvenser på en samtalsnivå så kommer barnet inte att höra tillräckligt  bra för att kunna använda tal för att lyssna och lära sig. Jane Madell konstaterar

Children need to hear speech at normal conversational levels (50 dBHL) and also at soft conversational levels (35 dBHL)). If you do not hear soft speech, it is not possible to overhear conversations. About 90 % of what children learn they learn by overhearing. It is not enough to hear well at normal conversational levels. Children need to hear soft speech

I artikeln konstateras att tester av ett barns språkförståelse (med hörapparat) genom att barnet får repetera ord som det hör erhålls en mängd information nödvändig för interventionsteamen. För att ett barn ska höra tal vid normal samtalsnivå måste barnet höra tydligt vid 30-35 dBHL. Om barnets hörtröskel med hörapparat är 40 dBHL så innebär det att barnet inte hör samtal vid 35 dBHL. Inte audiogrammets talbanan men väl det som som Jane Madell och Carol Flexer benämner “stringbean” bör vara vägledande. Mer om detta Audiogram and the String Bean.

Vuxna har ett språk

För vuxna är situationen något annorlunda. De har ett språk och kan därmed använda s.k. “top down processing”, enligt Jane Madell, dvs. fylla i tomrummen och därmed förstå vad var det jag hörde. Små barn har emellertid inte möjligheter att använda samma strategier och förmågor eftersom de ännu inte har utvecklat tillräckligt med språk. Därför är det av yttersta vikt att de hör mycket bra och får goda förutsättningar för att höra bra för att utveckla språk. Utmärkt talförståelse är 90-100 %, bra talförståelse är 80-89 %. Om barnets talförståelse är mindre än 80 % så vet vi att barnet får kämpa mer med sitt lärande.

När är det dags för CI?

Enligt Madell är evidensen idag synnerligen tydlig med att om ett barn är kandidat för CI så gäller ju tidigare desto bättre. Forskning visar att barn som genomgår CI-behandling före 12 månaders ålder  har bättre förutsättningar än barn som implanteras senare. För varje 6 månaders försening i CI-behandling följer en försening i språkutveckling. Vi vet att en del barn klarar sig bra med hörapparater initialt, men sedan försämras hörseln långsamt eller mer drastiskt. Språkutvecklingen går långsammare. Frågan är hur snabba interventionsteamen är i Sverige att fånga upp dessa barn och vara tydliga med varför en remiss till CI-behandlande sjukhus omgående är viktig?

Som Jane Madell så tydligt konstaterar

I do not want to wait for a child to start failing. I want to prevent failure so my view is, as soon as we know that a child is not hearing sufficiently, or when a child is not learning fast enough (at least one year´s growth in one year´s time), it is time to think about an implant

Ska barnet få välja?

Barn är naturligtvis ännu inte kapabla att fatta beslut om CI eller ej själva. De kommer troligen att bli rädda för operationen och också rädda för förändring. Vågar det sägas i Sverige som Jane Madell konstaterar

I frequently tell parents to consider what they would do if their child had diabetes or canser. Would it be the child´s choice as to weather or not to choose to have treatment? Of course these disorders are life threatening and hearing loss is not, but all the data shows that the time is of the essence. When a parent wants a child to wait until he/she is 18 to decide about the CI, I know that it will be too late

Vi vet att all kirurgi har risker, men avseende CI-operation så är riskerna mycket små.

Som Jane Madell klokt konstaterar; det finns inget som innebär “good enough” för barn med dövhet/hörselnedsättning. Om målsättningen är hörsel- och talspråksutveckling och att få möjligheter i nivå med alla andra att bli vad de vill så är det tydligt

Cochleaimplantat är mirakel som återskapar hörselsinnet. Tveka inte om du är förälder. Evidensen är  övertydlig.

Fritt översatt av Barnplantorna av artikeln How do you know it is time to move to a Cochlear Implant