Barnplantorna – Riksförbundet för Barn med Cochleaimplantat och Barn med Hörapparat

Lägesrapport: Familjeintervention/hörselhabilitering – finns det en samsyn i regionerna?

Lägesrapport: Familjeintervention/hörselhabilitering – finns det en samsyn i regionerna?

Hörselrapport 2022

Barnplantorna har under lång tid haft synpunkter på hörselhabiliteringens arbete i Sverige för barn och ungdomar med familjer.

Syftet med en hörselenkät och denna rapport har inte varit att göra en fullständig kartläggning av alla regioners verksamheter avseende hörselhabilitering för barn och ungdom. Det har handlat om att dokumentera och synliggöra var någonstans verksamheterna befinner sig i ett eventuellt utvecklingsarbete.

Barnplantorna har dessutom återkommande fått synpunkter från medlemmar (föräldrar) som visar på att olika yrkesgrupper inom hörselhabilitering kan ge helt olika råd rörande barnens behov av hörselhabilitering/intervention.

Barnplantorna har över decennier erövrat kunskap om hörselhabilitering i Europa, USA och Australien. Det som i andra länder benämns familjeintervention, d.v.s: ”samlade åtgärder utifrån ett familjecentrerat perspektiv för att stödja, i detta fall barn med hörselnedsättning och deras familjer, att utvecklas optimalt utifrån sin potential. Familjeintervention inbegriper ett team av kompetenta professionella med fokus på insatser till och med familjen. Familjen, andra närstående och professionella verkar tillsammans för att gemensamt förstå och bygga sammanhållna och koordinerade insatser (interventioner). Familjen anses vara den ultimata experten för sitt barn. Med tidiga interventionsprogram (engelska: Early Intervention Program) menas insatser som underlättar för utvecklingen av spädbarn och yngre barn som har funktionshinder eller särskilda behov, eller barn som riskerar att utveckla funktionshinder”.

Några nationella riktlinjer finns ännu inte i Sverige! Förhoppningsvis kan denna rapport vara ett steg fram emot nationella och uppdaterade riktlinjer för hörselhabilitering för barn och ungdomar, vilket skulle kunna bidra till en mer jämlik och evidensbaserad hörselvård.

Aldrig har behoven av ett aktivt utvecklingsarbete inom hörselhabilitering varit större sedan behandling med cochleaimplantat för minderåriga barn initierades i Sverige 1991.

Hörselrapport 2022 från Barnplantorna.

Vill du ha ett tryckt exemplar av rapporten?

Du kan också beställa rapporten (gratis) från Barnplantorna. Maila: ordforande@barnplantorna.se

Innehåll:

  • Inledning
  • Bakgrund
  • Genomförande
  • Resultat
  • Regionernas sammanfattande svar, fråga 1–11
  • Sammanfattning
  • Slutsats
  • Bilaga 1: Barnplantornas blogginlägg 2022-01-03. Dagens barn med dövhet/hörselnedsättning med familjer behöver uppdaterade verksamheter
  • Bilaga 2: Frågeenkät till hörselhabiliterande verksamhet för barn och ungdom i Sveriges regioner
  • Bilaga 3: Kontaktuppgifter till regionerna