Barnplantorna – Riksförbundet för Barn med Cochleaimplantat och Barn med Hörapparat

Olika typer av hörselhjälpmedel

Hörapparater, hörselimplantat och andra hörselhjälpmedel

Huruvida ditt barn har behov av konventionella hörapparater eller någon typ av hörselimplantat beror på hörselskadans omfattning och var hörselskadan är belägen.

Forskning visar att tidig hörapparatanpassning (redan vid några månaders ålder om hörselskadan är medfödd) ger ditt barn optimala förutsättningar till hörsel- och språkutveckling. Har ditt barn behov av CI är det också viktigt med lika tidig hörselstimulans med hörapparater även om det för barn med behov av CI kan handla om väldigt svag hörselstimulans. Kom ihåg att hörselstimulans är förutsättningen för hörselutveckling, som är förutsättningen för god talspråksutveckling.

Ditt barn måste omgående bli heltidsanvändare av hörhjälpmedlen oberoende om ditt barn har en dubbelsidig eller ensidig hörselnedsättning.

Olika individanpassade hörselhjälpmedel

Konventionella hörapparater, har oftast en propp i hörselgången och hänger bakom ytterörat. Passar de flesta barn med en lätt till måttlig hörselnedsättning.

Hörapparater som endast är lokaliserade i hörselgång och ytteröra kan passa ungdomar med måttliga behov av ljudförstärkning.

Benledningsapparat eller benförankrad hörapparat (s.k. ”BAHA”) är lämpliga för barn med hörselgångs-/mellanöremissbildningar eller -sjukdomar, och då man inte kan använda konventionella hörapparater. En benförankrad hörapparat använder en ljudväg som inte passerar hörselgången och mellanörat som vid normal hörsel eller med konventionella hörapparater. Istället utnyttjas skallbenets förmåga att leda ljud. Ben kan i likhet med luft leda vibrationer. För barn innebär detta ytterligare möjligheter att uppfatta ljud, som tar en omväg kring det skadade området och stimulerar innerörat (koklean) genom direkt benledning. Förutsättningen för hörsel med benledningsapparat är att inneröra, hörselnerv, hörselbanor och hjärnan fungerar väl och kan ta emot och tolka ljudinformation.

Mellanöreimplantat kan vara senare alternativ för barn. Det kan handla om andra typer av benledningsapparater utan hudgenomföring som istället använder t.ex. magnetbaserade lösningar.

Cochleaimplantat (CI) är ett högteknologiskt hjälpmedel som möjliggör för döva och gravt hörselskadade att uppfatta ljud och för barn att utveckla tal utifrån individuella förutsättningar.

CI är lämpligt för barn med dövhet eller grav hörselnedsättning sedan födseln samt för barn med en förvärvad grav hörselnedsättning i samband med sjukdom eller skada. Behandling och intervention med CI bör ske inom ett år efter födseln eller debut av en svår hörselskada.

Cochleaimplantat är också en lämplig behandling för barn och ungdomar som har en över tid försämrad hörsel. Det handlar om barn och ungdomar som trots heltidsanvändning av hörapparat och aktivt deltagande i familjeinterventionsprogram inte utvecklar hörsel och tal tillräckligt. CI operation sker när en utredning på CI-klinik tydligt visar att barnet skulle ha större nytta av CI jämfört med konventionella hörapparater för utveckling av hörsel och tal.

Förutsättningarna för CI är att hörselskadan är belägen i koklean och att koklea (snäcka) och hörselnerv och hörselbanor finns.

Utvecklingen av CI går framåt och i dagsläget finns flera individuellt anpassade elektroder beroende på skadan i koklean samt även möjligheter att tillämpa s.k. hörselbevarande kirurgi vid användning vid val av EAS-implantat (förstärkning av bashörsel och diskanthörsel via CI i en och samma processor)

Läs mer om CI här!

Hjärnstamsimplantat (ABI) kan i mycket sällsynta fall bli aktuellt för barn med svåra missbildningar i innerörat och/eller hörselnerv. Nyttan är förnärvarande begränsad jämfört med hörapparater och CI.

Andra typer av hörhjälpmedel

Trådlösa kommunikationssystem med sändare och mottagare utvecklas och förfinas hela tiden. Tidigare har det handlat om teleslinga oftast inbyggd i HA (hörapparat) eller CI. Det förutsätter en T-slinga i lokalen barnet vistas i eller att barnet använder en halsslinga.

Syftet med ytterligare hörhjälpmedel är att ytterligare förbättra taluppfattningen i utmanande ljudmiljöer, på avstånd och i buller.

Idag har fler och fler användare av hörapparater, CI och benledningsapparater möjligheter till streamingfunktion på apparaterna med trådlöst samband med en minimottagare. Användaren behöver då varken tillgång till halsslinga eller  rumsslinga för att nyttja trådlös teknik.

Övriga hjälpmedel

För att underlätta vardagen för barn och familj kan det vara aktuellt med streamer eller annat hjälpmedel till telefon, väckarklocka, brandlarm m.m.