Barnplantorna – Riksförbundet för Barn med Cochleaimplantat och Barn med Hörapparat

Berättelser om CI

CI-berättelser

Barn, ungdomar och unga vuxna som hör på annat sätt än hörande personer

Sedan slutet av 1980-talet har cochleaimplantat revolutionerat och förändrat tillvaron för de som väljer (eller vars föräldrar väljer) cochleaimplantat, som återskapar ett sinne.

För små barn bli CI-hörseln snabbt det sätt som de hör på. De har ingen annan hörsel att jämföra med. CI-hörseln blir normen för hur de hör.

För ungdomar eller vuxna som får en hörsel via cochleaimplantat senare i livet kan det se annorlunda ut. De kanske kommer ihåg hur det är att höra (normal hörsel, hörapparat).

För dem ska hjärnan genomgå en process från att jämföra med den hörsel man kanske hade förut till att bejaka den nya CI-hörseln för att optimera de möjligheterna. Denna ”hjärn-process” är individuell. Vi hör med hjärnan som bekant.

Gemensamt för både barn och vuxna är att anhörigas stöd är viktigt. Dessutom tillkommer behovet av bekräftelse från omgivningen och att vara en del i ett socialt sammanhang.

Alla vill läsa om hur det har varit för andra familjer till barn med hörselnedsättning (CI/hörapparater/benledningsimplantat). Hur fungerar det för andra unga vuxna när föräldrar släppt taget? Hur fungerar det för unga vuxna, som kanske redan är ute i arbetslivet? Hur ser livsresan ut för barn, ungdomar och unga vuxna? Det fortsätter Barnplantorna att förmedla.

Vilka är prediktorerna för framgång? Går det att svara på? Kanske inte fullständigt, men omgivningens stöd är viktig, din familjs inställning, positivt tänkande och det som idag benämns ”grit” d.v.s. din egen ihärdighet. Precis så som det är för alla andra.

Barn lever i nuet men äger framtiden!

Föräldrars berättelser

Läs familjers berättelser om deras erfarenheter om CI etc.

Ungdomars berättelser

Läs om några ungdomars erfarenheter om CI.

Jacob Johanen

Unga vuxnas berättelser

Läs om några unga vuxnas erfarenheter om CI.