Barnplantorna – Riksförbundet för Barn med Cochleaimplantat och Barn med Hörapparat

Läsvärda artiklar

Sundsgården 2019 (Foto: Xtrovert Media)
Audionomtidningen 2/2017

En hörselresa i kunskap – utveckling kontra olika synsätt

Att bli nominerad till 2017 års SPAF (Specialpedagogiska Audiologiska Föreningen) pris på Uppsala slott i samband med SPAF:s årliga konferens var naturligtvis en stor ära och också ett erkännande för Barnplantornas (Riksförbundet för Barn med Cochleaimplantat och Barn med Hörapparat) banbrytande arbete.

SPAF-priset är omtumlande och oväntat men mycket välkommet. Det har krävts mycket mod att utvecklas till språkrör för föräldrar till barn med cochleaimplantat och sedermera också barn med hörselnedsättning generellt…

Socialmedicinsk tidskrift 6/2017

Cochleaimplantat att återskapa ett sinne blev personligt för Hans Rosling

Cochleaimplantat att återskapa ett sinne blev personligt för Hans Rosling då barnbarnet insjuknade i bakteriell meningit orsakad av invasiva pneumokocker. Hans insåg att en patientorganisation för föräldrar till barn med cochleaimplantat kunde förse honom med kunskap grundat på erfarenheter bredvid medicinsk kunskap från läkare. Rosling blev en aktiv medlem i Barnplantorna. Ett gemensamt initiativ ledde till att vaccin mot pneumo-kocker inlemmades i barnvaccinationsprogrammet (1 januari 2009). Ett stort påverkans arbete på Socialstyrelsen från Hans Rosling och kollegor, Barn-plantorna och en familj som med sitt barn i massmedia gav meningit och cochleaimplantat ett ansikte. Familjen var Roslings son med familj. Hans Rosling utmanade dövrörelsen som är emot CI på barn. Han utmanade även CI-behandlande sjukhus och leverantörer av CI med sin klarsynthet…

Barnplantorna, MyNewsdesk, oktober 2018

Inkvisitionen 2018 – sektsmittan sprider sig
Från social kontroll i dövvärlden till tolkningsföreträde och petition

Redan 1997 utkom en intressant licentiatsavhandling vid Lunds Universitet som delar av dövvärlden helst ville tiga ihjäl. Det handlar om “Social kontroll i dövvärlden” av Katarina Jacobsson. Hon redogör för den sociala kontrollen inom en grupp, som anser sig marginaliserade av majoritetssamhället.

Katarina Jacobsson skriver: ” I denna avhandling är intresset fokuserat på inomgruppslig social kontroll och i synnerhet vilken inverkan denna kan ha på gruppens närmaste omgivning. Den centrala frågeställningen är hur det önskvärda förhållningssättet till döva och teckenspråket bevakas, lärs ut och vidmakthålls bland dövvärldens aktörer. Lika viktigt är frågan om hur icke önskvärda förhållningssätt hanteras”.

Dövrörelsen är i likhet med alla andra rörelser ingen homogen grupp. En andel inom dövrörelsen (döva, professionella verksamma inom döv/hörsel-området) har genom åren byggt upp en frustration mot cochleaimplantat-behandlingen av döva barn. Motståndet handlar ytterst om rätten att definiera innebörden av dövhet. Är dövhet en medicinsk diagnos som kan behandlas eller är det karaktäristiskt för en kulturell och språklig minoritet?