Barnplantorna – Riksförbundet för Barn med Cochleaimplantat och Barn med Hörapparat

Statistik

Statistik

Barn

Vid årsskiftet varje år utför Barnplantorna en undersökning på uppdrag av EURO-CIU (European Cochleaimplant Users) över hur många barn med CI det finns i respektive land. Under årens lopp har statistiken utvidgats till att omfatta inte bara antal barn utan också barn med unilateralt respektive bilaterala cochleaimplantat, olika fabrikat samt antal reimplantationer redovisat för de olika fabrikaten.

Vuxna

Statistiken avser antalet vuxna (inte CI-operationer) som fram till den 1 januari det år statistiken avser opererats med uppdelning på unilateralt och bilateralt opererade vuxna. Statistiken avser vuxna personer över 18 år vid operationstillfället. Statistiken avser också det CI-team där personen är opererad (inte det CI-team som personen tillhör efter ev. byte av bostadsort).

Socialstyrelsens statistik

I Socialstyrelsens operationsdatabas för slutenvård kan vem som helst inhämta uppgifter om t.ex. antal utförda CI-operationer i olika åldersgrupper samt per 100 000 invånare i de olika landstingen.

Statistiken ger en god fingervisning om hur vården satsar på CI som behandlingsmetod landstingsvis. Det visar att tillgängligheten på CI, d.v.s. huruvida du blir erbjuden CI som behandling, är olikformig och beroende av var du bor.

(Klicka på bilden för att se en större bild!)

CI-operationer 2015 & 2016 fördelat på region.

Operationer i sluten vård. Antal ingrepp/100 000 inv. DFE00 Anbringande av kokleärt implantat. Ålder: 0-85+. Båda könen, 2015 & 2016. (Källa: Socialstyrelsens statistikdatabas 2018-04-20)

Socialstyrelsens statistik visar också vid vilka åldrar behovet av CI tycks vara störst.

(Klicka på bilden för att se en större bild!)

CI-operationer 2015 & 2016 fördelat på åldersgrupper.

Operationer i sluten vård. Antal ingrepp/100 000 inv. DFE00 Anbringande av kokleärt implantat. Riket. Ålder: 0-85+. Båda könen, 2015 & 2016. (Källa: Socialstyrelsens statistikdatabas 2018-04-20)

Antal vuxna som erhållit CI (ackumulerat fram till och med 2017).

(Klicka på bilden för att se en större bild!)

CI-statistik för vuxna 2010-2017

Antal vuxna som erhållit CI (ackumulerat).

Antal barn (under 18 år vid operationstillfället) som erhållit CI sedan 1991 (ackumulerat fram till och med 2017).

(Klicka på bilden för att se en större bild!)

CI-statistik för barn 2010-2017

Antal barn (under 18 år vid operationstillfället) som erhållit CI sedan 1991 (ackumulerat).