Barnplantorna – Riksförbundet för Barn med Cochleaimplantat och Barn med Hörapparat

Statistik

Statistik

Barn

Vid årsskiftet varje år utför Barnplantorna en undersökning på uppdrag av EURO-CIU (European Cochleaimplant Users) över hur många barn med CI det finns i respektive land. Under årens lopp har statistiken utvidgats till att omfatta inte bara antal barn utan också barn med unilateralt respektive bilaterala cochleaimplantat, olika fabrikat samt antal reimplantationer redovisat för de olika fabrikaten.

Vuxna

Statistiken avser antalet vuxna (inte CI-operationer) som fram till den 1 januari det år statistiken avser opererats med uppdelning på unilateralt och bilateralt opererade vuxna. Statistiken avser vuxna personer över 18 år vid operationstillfället. Statistiken avser också det CI-team där personen är opererad (inte det CI-team som personen tillhör efter ev. byte av bostadsort).

Antal barn (under 18 år vid operationstillfället) som erhållit CI sedan 1991 (ackumulerat fram till och med 2022).

(Klicka på bilden för att se en större bild!)

Statistik CI, barn 2009-2022

Antal barn (under 18 år vid operationstillfället) som erhållit CI sedan 1991 (ackumulerat).

Antal vuxna som erhållit CI (ackumulerat fram till och med 2022).

(Klicka på bilden för att se en större bild!)

Statistik CI, vuxna 2009-2022

Antal vuxna som erhållit CI (ackumulerat).

Socialstyrelsens statistik

I Socialstyrelsens operationsdatabas för slutenvård kan vem som helst inhämta uppgifter om t.ex. antal utförda CI-operationer i olika åldersgrupper samt per 100 000 invånare i de olika landstingen.

Statistiken ger en god fingervisning om hur vården satsar på CI som behandlingsmetod landstingsvis. Det visar att tillgängligheten på CI, d.v.s. huruvida du blir erbjuden CI som behandling, är olikformig och beroende av var du bor.

(Klicka på bilden för att se en större bild eller ladda hem pdf:en för bästa kvalitet och möjlighet att zooma in för att se detaljerna bättre!)

Ladda ned som pdf:

Statistik regionvis 2022

Antal ingrepp år 2022 per 100 000 invånare. Källa: Socialstyrelsens statistikdatabas.

Operationer i sluten vård. Antal ingrepp/100 000 inv. DFE00 Anbringande av kokleärt implantat. Ålder: 0-85+. Båda könen, 2022. (Källa: Socialstyrelsens statistikdatabas 2023-08-31)

Socialstyrelsens statistik visar också vid vilka åldrar behovet av CI tycks vara störst.

(Klicka på bilden för att se en större bild eller ladda hem pdf:en för bästa kvalitet och möjlighet att zooma in för att se detaljerna bättre!)

Ladda ned som pdf:

Statistik åldersvis 2022

Antal ingrepp år 2022 per 100 000 invånare. Källa: Socialstyrelsens statistikdatabas.

Operationer i sluten vård. Antal ingrepp/100 000 inv. DFE00 Anbringande av kokleärt implantat. Riket. Ålder: 0-85+. Båda könen, 2022. (Källa: Socialstyrelsens statistikdatabas 2023-08-21)

Socialstyrelsens statistik visar också utvecklingen från 1998 till 2022.

(Klicka på bilden för att se en större bild eller ladda hem pdf:en för bästa kvalitet och möjlighet att zooma in för att se detaljerna bättre!)

Antal ingrepp 1998-2022 per 100 000 invånare. Källa: Socialstyrelsens statistikdatabas.

Operationer i sluten vård. Antal ingrepp/100 000 inv. DFE00 Anbringande av kokleärt implantat. Riket. Ålder: 0-85+. Båda könen, 1998–2022. (Källa: Socialstyrelsens statistikdatabas 2023-08-31)

Historisk statistik från 2015–2019

På grund av pandemins negativa påverkan på antalet genomförda operationer redovisar vi inte statistiken för 2020–2021.

Socialstyrelsens statistik 2015–2019

I Socialstyrelsens operationsdatabas för slutenvård kan vem som helst inhämta uppgifter om t.ex. antal utförda CI-operationer i olika åldersgrupper samt per 100 000 invånare i de olika landstingen.

Statistiken ger en god fingervisning om hur vården satsar på CI som behandlingsmetod landstingsvis. Det visar att tillgängligheten på CI, d.v.s. huruvida du blir erbjuden CI som behandling, är olikformig och beroende av var du bor.

(Klicka på bilden för att se en större bild eller ladda hem pdf:en för bästa kvalitet och möjlighet att zooma in för att se detaljerna bättre!)

Ladda ned som pdf:

Statistik regionvis 2015–2019

CI-operationer 2015–2019 fördelat på regioner.

Operationer i sluten vård. Antal ingrepp/100 000 inv. DFE00 Anbringande av kokleärt implantat. Ålder: 0-85+. Båda könen, 2015–2019. (Källa: Socialstyrelsens statistikdatabas 2019-11-13)

Socialstyrelsens statistik visar också vid vilka åldrar behovet av CI tycks vara störst.

(Klicka på bilden för att se en större bild eller ladda hem pdf:en för bästa kvalitet och möjlighet att zooma in för att se detaljerna bättre!)

CI-operationer 2015–2019 fördelat på åldersgrupper.

Operationer i sluten vård. Antal ingrepp/100 000 inv. DFE00 Anbringande av kokleärt implantat. Riket. Ålder: 0-85+. Båda könen, 2015–2019. (Källa: Socialstyrelsens statistikdatabas 2020-12-11)

Prioriteringar inom sjukvården nödvändig!

Cochleaimplantat är en av de mest kostnadseffektiva behandlingar inom sjukvården. En behovsplanering inom sjukvården är dock nödvändig för att garantera fortsatt vård.

Europeiska rapporten Spend to Save visar:

  • fler än 460 miljoner globalt lever med en hörselnedsättning,
  • en av tre personer över 65 år har en progredierande hörselnedsättning,
  • personer med grav hörselnedsättning löper fem gånger högre risk att utveckla demenssjukdomar än personer med normal hörsel,
  • personer med dövhet/hörselnedsättning är i avsevärt högre grad arbetslösa jämfört med normalhörande.

Läs mer i blogginlägget Behandla dövhet/hörselnedsättning – ett folkhälsoperspektiv

Olika statistikredovisningar kompletterar varandra och ger fördjupad kunskap om CI-behandling; förutsättningar, behov och (re)habilitering nationellt såväl som regionalt avseende både barn och vuxna. De ger också sammantaget möjligheter till att utveckla rehabilitering och familjeintervention utifrån förutsättningar av idag. Sjukvården kan göra behovsplaneringar, men de regionala skillnaderna är STORA. Dokumentation och statistik är viktiga incitament i strävan efter lika vård oberoende av var du bor.