Barnplantorna – Riksförbundet för Barn med Cochleaimplantat och Barn med Hörapparat

CYTOMEGALOVIRUSET (CMV) bör alla känna till!

Information om CMV, cytomegalovirus

Kunskap och information kan rädda små barn från bestående skador – rädda hörseln!

Efter genetisk hörselnedsättning/dövhet är medfödd CMV-infektion den näst vanligaste orsaken till bestående hörselskada hos barn. Detta går till viss del att förebygga. Därför är det viktigt att hälso- och sjukvård engagerar sig och uppdaterar sig om vikten att ge information och kunskap om CMV till blivande föräldrar. Då ännu inget vaccin finns är prevention den viktigaste åtgärden.

Samverkan patientorganisation – läkare – forskare banar väg i det preventiva arbetet

Barnplantorna, en patientorganisation för föräldrar till barn som hör med ett återskapat sinne, cochleaimplantat (CI) har mångårig erfarenhet av preventivt arbete. Genom samverkan med läkare som framlidne professor Hans Rosling var vi en av aktörerna i en omfattande nationell PR-kampanj 2008 som resulterade i att vaccin mot invasiva pneumokocker fördes in i barnvaccinationsprogrammet. Invasiva pneumokocker kan orsaka meningit (hjärnhinneinflammation) med dövhet som följdsjukdom. Barnplantorna var med och räddade barn!

Cytomegaloviruset kan få allvarliga konsekvenser för gravida..

Har du en gång blivit smittad av CMV kommer viruset att finnas kvar i din kropp under hela din livstid. För en gravid kvinna kan en CMV-infektion få synnerligen allvarliga konsekvenser för hennes foster. Genom moderkakan kan hon infektera fostret även om hon själv inte känner sig sjuk.  Infektionen kan då orsaka permanenta skador och funktionsnedsättningar som inte upptäcks förrän vid födelsen eller långt senare.

Yngre förskolebarn är ofta smittbärare!

Kunskapsbrist om CMV ett hinder för prevention

Studier från andra länder visar att 61-87 procent av gravida kvinnor aldrig har hört talas om CMV. Inga kampanjer har än så länge genomförts i Sverige för att medvetandegöra par i fruktsam ålder, gravida kvinnor, förskolepersonal, MVC (mödravårdscentraler) och BVC (barnavårdscentraler) om vilka preventiva åtgärder som kan vidtas för att minska spridningen av CMV.

Gravida kvinnor informeras om Listeria som kan orsaka svåra infektioner hos gravida. CMV rapporteras vara vanligare än Listeria, men ingen information om CMV sprids!

Vi hoppas att alla hjälper till i detta informationsarbete, men främst berörda myndigheter, sjukvården, mödravård (MVC), barnavårdscentraler (BVC) och förskolor. I broschyren läser du om riskgrupper, förebyggande åtgärder, symtom m.m.

Läs mer, ladda ned broschyren och beställ broschyren GRATIS,  Information om CMV.

Tillsammans kan vi rädda barn.

BARNPLANTORNA