Barnplantorna – Riksförbundet för Barn med Cochleaimplantat och Barn med Hörapparat

BARNPLANTORNAS JUL-NYHETSBREV

Vad är ett professionellt förhållningssätt?

Läs Barnplantornas återkommande elektroniska Nyhetsbrev och bli uppdaterad om intervention, förskola och skola för barn med hörselnedsättning. I detta numret skriver vi om SSD (Single Sided Deafness) och CMV (Cytomegaloviruset b l.a.

Du kan läsa mer om

Det saknas riktlinjer för cochleaimplantat på barn – SBU är för långsamma!

Om du närmre studerar SBU:s webbsida sbu.se noteras att det faktiskt saknas medicinska riktlinjer för cochleaimplantat på barn. SBU står för Statens Beredning för Medicinsk och Social
utvärdering. Riktlinjerna avseende bilaterala cochleaimplantat på barn är ifrån 2006! Det duger naturligtvis inte. Detta redogjorde också professor Elina Mäki-Torkko för i sin föreläsning
om kunskapsstyrd vård på SAK 2023. Hon konstaterade också att förändringar tar lååång tid i myndighets-Sverige. Det är och förblir allvarligt när det gäller barn och då särskilt om hörselhabiliteringens förändringsvilja tycks begränsad. Då avgörs barns framtid av var familjen bor, engagemang hos personal som föräldrar möter samt huruvida personalen är
uppdaterade.
En synnerligen aktuell fråga i samband med ökat informationsutbud och kunskap om CMV ute i regionerna är hur man ser på ensidig dövhet (SSD).

Kampanj för vaccin mot invasiva pneumokocker avslöjade..

När Barnplantorna 2007 tillsammans med läkare som framlidne Hans Rosling var involverade i informationskampanjen för att få vaccinet mot invasiva pneumokocker att inlemmas i barnvaccinationsprogrammet i Sverige var syftena kristallklara, tyckte vi. Vi är många i Barnplantorna som är föräldrar till barn som blivit döva av meningit orsakad av invasiva pneumokocker (eller andra bakterier); bl.a. egna dottern samt Hans Roslings barnbarn. Naturligtvis också många, många fler. En vidrig sjukdom med ett ofta väldigt snabbt och svårdiagnostiserbart sjukdomsförlopp. Ändå fördunklades våra syften med vaccinkampanjen hos professionella verksamma inom området döva barn. Personer som aldrig tycks se barn med CI annat än avvikare från dövvärlden. När broschyren som handlade om vaccin med rubriken ”Vaccinera små barn mot onödigt lidande” distribuerades, kom det ett tjockt brev till Barnplantornas kansli med retur av broschyrer och ett följebrev från en rektor vid en dövförskola i södra Sverige.

Vad stod det i brevet? Läs mer i Nyhetsbrevet!

Detta och mycket mer läser du i det sexsidiga Nyhetsbrevet. Klicka på länken BARNPLANTORNAS JUL-NYHETSBREV 2023

Med detta önskar vi alla en GOD JUL och ett GOTT NYTT ÅR

BARNPLANTORNA