Barnplantorna – Riksförbundet för Barn med Cochleaimplantat och Barn med Hörapparat

Spend to Save: Investering i hörselteknik besparing för samhället och livskvalitet för individen

Vi söker ditt engagemang!

Det har i Sverige aldrig varit tydligare att föräldrar, användare av CI samt andra anhöriga och professionella behöver engagera sig för att uppmärksamma beslutsfattare inom sjukvård, upphandlare, landsting, SKL (Sveriges Kommuner och Landsting) Socialstyrelsen m.fl. om vad de krympande resurserna för CI-verksamheterna i Sverige kommer att innebära.

CI-behandling bör jämföras med andra medicinska behandlingar

Brist på prioritering och okunskap hos beslutsfattare drabbar redan både barn och vuxna i behov av uppgradering till nya CI-processorer. Köerna till CI-operation kommer att öka, vilket även inkluderar reimplantationer. Antalet personer som hör med ett återskapat sinne, cochleaimplantat och därmed är patienter inom sjukvården genom en livslång behandling ÖKAR. De CI-behandlande universitetssjukhusen har inte erhållit mer resurser utifrån de kumulativa effekterna av CI genom

  • ett ökande antal nya patienter aktuella för CI-behandling
  • sjukvårdens fortsatta ansvar för befintliga patienter med CI, barn och vuxna, under hela patientens livstid.

CI-behandling en besparing för samhället – Spend to Save

Utifrån europeisk samlad evidens intensifierar nu Barnplantorna informationskampanjen Spend to Save som bl.a. visar

  • I gruppen personer med hörselnedsättning återfinns högre arbetslöshet och undersysselsättning jämfört med normalhörande
  • Hörselnedsättning kan sättas i samband med ökad användning av sjukvård och socialtjänst
  • Att använda hörapparater/CI har visat sig ökat möjligheterna till anställning och ökad intjäningsförmåga

CI-behandling i ekonomisk kris i Sverige

I Sverige förväntas vuxna med behov av två CI endast få hörsel på ett öra på grund av ekonomiska skäl inom sjukvården. Du förväntas vara nöjd med att vara ensidigt döv! Barn och vuxna med CI förväntas vara nöjda med att få uppgradering till ny CI hörapparat efter tio till tjugo år beroende på var du bor. Sjukvården i Sverige är beroende av var du bor! En av Barnplantornas medlemmar, studerande på läkarprogrammet på universitetet fick beskedet när han önskade uppgradera gamla fuktkänsliga CI hörapparater som han haft i tio år att han måste vänta på grund av resursbrist!

Ansvariga i Sverige bör snarast uppdatera sig med vad det kostar samhället att inte behandla hörselnedsättning. Budgetplaner inom sjukvården bör inkludera hela kostnaden av cochleaimplantat, eftersom det totalt sett skulle spara pengar för hälso- och sjukvård, skola samt socialtjänst och annan välfärd.

Beställ rapporten Spend to Save genom Barnplantorna info@barnplantorna.se idag och sprid den eller läs den här Spend to Save