Barnplantorna – Riksförbundet för Barn med Cochleaimplantat och Barn med Hörapparat

BARNPLANTORNAS NYHETSBREV den 27 februari 2023

Alla barn kan utvecklas om de får rätt förutsättningar

Vi skriver nu 2023. Tiden rusar på i expressfart, tycker jag ibland. Fakta är dock att den ”harvar” sig fram i samma fart år ut och år in. Det är vi som uppfattar det på olika sätt beroende på en rad omständigheter. Just nu lever vi i en turbulent tid oberoende av hörselnedsättning eller ej. Kriget i Ukraina har varit ett grymt uppvaknande för många i Europa. Vi har länge levt i en tid av naivitet och villfarelse att krig och makthunger hos despoter har tillhört det förgångna. Våra politiker nedrustade och försatte därmed hela vår trygghet på spel. Frågan kanske t.o.m. har varit huruvida det finns några despoter och då i vart fall inte i vårt närområde! Verkligheten har visat sitt ansikte med obehagliga insikter för alla.

Läs Barnplantornas Nyhetsbrev om förskola, skola, sjukvård och specifikt  avseende barn med hörselnedsättning eller det vi i Barnplantorna väljer att benämna en utvecklingsbar hörselfunktion. Begreppet “barn med dövhet eller hörselnedsättning” tillhör det förgångna. Cochleaimplantat har ritat om kartan över hur nämnda målgrupp barn ska benämnas, hur deras behov ser ut i förskola, skola och inom familjeintervention (habilitering).

I detta nummer läser du bl.a. om

2018 punkterade BARNPLANTORNA åsiktsballongen inom döv/hörselområdet?

Vi i Barnplantorna petade hål på åsiktsballongen hos de som under decennier ansett sig ha tolkningsföreträde avseende det mesta som rör barn med dövhet eller hörselnedsättning.
Osökt tänker jag på sensmoralen i boken ”Kejsarens nya kläder”; d.v.s. människor tenderar att anpassa sig till gruppen antingen den har rätt eller fel eller att de på grund av faktaresistens
vägrar inse att tiden sprungit ifrån dem. När barnet i sagan ”Kejsarens nya kläder” utbrister ”Kejsaren är naken” innebär det att påpeka något som alla kan se men ingen vågar säga.

Visst petade Barnplantorna hål på åsiktsballongen 2018 (för barnens skull), men vi punkterade den knappast. Föräldrar till barn med hörselnedsättning som hör via CI eller andra typer
av hörapparater möter fortfarande professionella inom skolmyndigheter, vård och skola med ”råd” som borde förpassats till en annan verklighet för flera decennier sedan. Sjukvårdens
ansvar är och förblir alltid att ge rekommendationer/vägledning utifrån klinisk beprövad erfarenhet och bred forskningsevidens. Jag undrar hur IVO (Inspektionen för Vård och Omsorg) ser på detta, d.v.s. att SPSM:s (Specialpedagogiska Skolmyndigheten) råd sällan följer de rekommendationer som CI-behandlande sjukhus anger, som grundar sig på klinisk beprövad erfarenhet och bred forskningsevidens..

Läs mer i Nyhetsbrevet!

Klinisk beprövad erfarenhet och evidens

CI-behandlande sjukhus för noggrann statistik över de här barnens taluppfattning (även i bullrig miljö), talutveckling, riktningshörsel, psykiska välbefinnande etc. Forskningsstudier på
målgruppen barn/ungdomar med CI pågår hela tiden både på svenska CI-behandlande sjukhus såväl som via internationella studier.
Över 1 500 barn har sedan starten 1991 CI-opererats i Sverige. En hel del är i tonåren av de barn som erhöll bilaterala (dubbla) cochleaimplantat från 2002 och framåt. På Karolinska
universitetssjukhuset, där hälften av de barn som erhåller CI i Sverige varje år är CI-opererade, har vi inhämtat resultat för barnen enligt Reynells test. Detta test mäter språkförståelse
och barns expressiva förmåga. Det är tydligt att dagens döva barn, där majoriteten hör med cochleaimplantat, har helt andra behov än döva barn utan CI.

Ta del av resultaten i Reynells test i diagrammet i Nyhetsbrevet!

Statliga medel har befäst orättvisorna

Barnplantorna och många andra aktörer med oss trodde att den mest genomarbetade utredning som har gjorts inom döv-/hörselområdet skulle bana väg för förändringar. Det handlar
om Jan Sydhoffs utredning som resulterade i slutbetänkandet ”Samordning ansvar och kommunikation – vägen till ökad kvalitet i utbildningen för elever med vissa funktionsnedsättningar”
(SOU 2016:46). Slutbetänkandet var resultatet av ett synnerligen genomgripande arbete av Jan Sydhoff. Han knöt kontakt med alla aktörer inom området, så även läkare vid CI-behandlande sjukhus.
Utredningen konstaterade bl.a. ..

Det kan du läsa i Nyhetsbrevet!

Om ovan och om hjärnans utveckling; use it or loose it, kritiken mot skolmyndigheter i sociala medier samt vad som händer när barn utmanas kan du läsa på nedan länk

BARNPLANTORNAS NYHETSBREV februari 2023

BARNPLANTORNA