Barnplantorna – Riksförbundet för Barn med Cochleaimplantat och Barn med Hörapparat

Till Miljöpartiet: Vi måste ge barn ett språk inte ge barn till ett språk!


Miljöpartiet bedriver röstfiske i grumliga vatten!

När ska dövrörelsen bejaka att döva barn idag har helt andra möjligheter än för några decennier sedan? Får vi tala om att döva barn med cochleaimplantat, ett återskapat sinne, utvecklar både hörsel och tal? Varför förargar det dövrörelsen?

En aggressiv minoritet, en fraktion av dövrörelsen,  skapar en skenbild av verkligheten där de menar att de slåss för sin existens. En nybildad organisation, Teckenspråket Röst, får gehör för sina ogrundade tankar och påståenden hos ett av regeringspartierna; Miljöpartiet de gröna.

Barnplantorna skrev till Miljöpartiet dagar före ett seminarium som de anordnade i Riksdagen tillsammans med Teckenspråkets Röst. Eftersom delar av brevet redan ligger på sociala medier offentliggör Barnplantorna brevet i sin helhet.

Miljöpartiet seminarium

Till: Miljöpartiet
Det förvånar att miljöpartiet bjuder in till seminarium om teckenspråk utan närmre studie av frågeställningen eller granskning av de som bjudits in avseende huruvida de kan ge en nyanserad och bred beskrivning av den fråga som ska diskuteras. Seminariet som avses är ”Ska det svenska teckenspråket likställas med talat språk” den 16 maj i riksdagen.

Följande noteras

• ”Medicin- och hörselnorm” vad innebär detta? Hur kan medicinska frågor diskuteras vid seminariet utan läkare närvarande från klinik där dövhet som diagnos framgångsrikt behandlas med cochleaimplantat (CI)– en av de största medicinteknologiska landvinningarna i modern tid att återskapa ett sinne.
• En fraktion av dövrörelsen anser att döva är ett folkslag. Fakta är att dövhet är en medicinsk diagnos som idag framgångsrikt kan behandlas hos såväl barn som vuxna. Avseende barn som CI-behandlas tidigt (under ett års ålder), om föräldrar följer sjukvårdens och habiliteringens ordinationer, innebär det hörsel- och talutveckling i nivå med barn med normal hörsel. Ett stort antal föräldrar har hört av sig till oss angående miljöpartiets ”teckenspråksseminarium”.
• Det finns en lång rad internationella såväl som nationella forskare som kan presentera omfattande studier som visar på CI som en framgångsrik behandlingsmetod av dövhet som ger döva barn idag helt andra möjligheter än döva barn för endast några decennier sedan. Se t.ex. den australiensiska LOCHI-studien http://www.barnplantorna.se/lochi-studien-i-australien-banar-vag-for-utveckling/
• Efter mer än trettio år av CI-behandling i Sverige finns beprövade kliniska erfarenheter tillsammans med evidens samt över 1 000 individer som fått CI som barn. Det finns cirka 3 000 vuxna med CI där CI-behandlingen inneburit ökad livskvalitet i deras vardag samt möjligheter till att arbeta på liknande villkor som andra fast med fungerande CI-teknik.
• Att det skulle finnas 30 000 teckenspråksberoende och ytterligare en miljon personer med hörselnedsättning som skulle behöva teckenspråk (Teckenspråkets Röst) framstår som fullständigt absurt.
• Det föds cirka 40 barn varje år som via hörselscreening på BB diagnostiseras med dövhet/grav hörselnedsättning och är aktuella för CI-behandling.
• En rad reportage om barn kan läsas på www.barnplantorna.se ; bl.a. om framlidne professor Hans Roslings sonson Max som använder CI och framgångsrikt utvecklar flera talade språk med sin ”CI-hörsel”. Max hör med cochleaimplantat

Hans Rosling påpekade alltid att bara genom att ha en världsbild grundad på fakta kan medborgare, politiker, företagsledare och alla andra fatta rätt beslut. Det har alltid funnits faktaresistens sedan urminnes tider huruvida jorden är platt eller rund, huruvida klimathoten inte existerar, huruvida vaccin är skadligt eller huruvida döva barn tillhör ett folkslag eller kan erbjudas CI-behandling med hörsel- och talutveckling och möjligheter till inkludering i vårt gemensamma samhälle.

Samhällsutveckling förändrar och utvecklar yrkesgrupper. Teckenspråket är naturligtvis inte hotat så länge det finns individer som utövar det. Dagens döva barn som hör med ett återskapat sinne, CI, är emellertid inte kulturbärare för en rörelse som vägrar att se in i framtiden och bejaka att döva barn idag utvecklas på andra sätt än för trettio år sedan.

Att ett politiskt parti inte är mer källkritiskt bekymrar inte bara Barnplantorna och dess medlemmar utan även sjukvården, forskare med flera som redan spridit Miljöpartiets och Teckenspråkets Rösts inbjudan och bistert konstaterar ”det är valtider och desperationen och jakten på röster tycks vara stor”.

Factfullness borde emellertid även gälla politiska partier med stort ansvar för samhällsbyggnad inkluderande barnen – vår framtid.

Läs gärna det pressmeddelande som Barnplantorna sände ut i januari som med all önskvärd tydlighet visar på problematiken

BARNPLANTORNA PRESSMEDDELANDE