Barnplantorna – Riksförbundet för Barn med Cochleaimplantat och Barn med Hörapparat

Barnplantornas remissvar – “Sydhoffutredningen” SOU 2016:46

Fredagen den 25 november gick remisstiden ut för remissvar i anledning av den utredning som benämns “Sydhoff-utredningen”, SOU 2016:46. Det lär vara många remissvar som regeringen har att läsa igenom. Enligt Barnplantornas menande har utredaren Jan Sydhoff med medarbetare gjort ett gott arbete. Fokus är rätten till likvärdig utbildning och brett fördelat statligt stöd för att barn med dövhet, hörselnedsättning och grav språkstörning ska nå måluppfyllelse i skolan. Viktigt är också att deras möjligheter till att välja skola ska öka. Utredningen ger ett holistiskt perspektiv på barn. Det har utredaren åstadkommit genom många samtal med professionella på alla nivåer runt dessa barn/ungdomar. En redogörelse av målgruppens pedagogiska behov utifrån tre perspektiv; den pedagogiska miljön, fysiska miljön samt tekniken som stöd i undervisningen finns med i utredningen. Målgruppens förändring genom tidig nyföddhetsscreening, tidig behandling och hörselstimulering med hörapparat eller cochleaimplantat visar på att utredarna gjort ett digert arbete. Till detta ska fogas en övergripande forskningsgenomgång inom området samt ekonomiska konsekvensanalyser. Det är hög tid att statens resurser används så att alla barn i målgruppen får stöd i den skolform de och deras föräldrar valt.

SPSM:s svar förvånar dvs “Grundtanken med att vi i Sverige i snart 50 år erbjudit föräldrautbildning är att barnen så snart som möjligt ska komma igång med ett funktionellt och levande språk som hjälper dem att lägga grunden för sitt lärande och kunna delta i sociala situationer utan att kommunikationen lägger hinder”.

Har det möjligen undgått SPSM:s ledningsgrupp att barn diagnostiseras tidigt och erhåller hörselstimulans redan under ett års ålder. En majoritet av dem utvecklar föräldrars modersmål, men har andra behov av stödinsatser än det som kännetecknat barn under de tidigare 50 år som SPSM nämner i sitt remissvar.  Det har Jan Sydhoff och hans medarbetare erövrat goda insikter i under utredningen. Tydligen har inte SPSM samma insikter utan tycks vara kvar i det förgångna.

Barnplantornas remissvar