Barnplantorna – Riksförbundet för Barn med Cochleaimplantat och Barn med Hörapparat

Stockholm med fokus på barns läs- och skrivsvårigheter

Barns läs- och skrivfärdigheter – att lära för livet

Det är evidensbaserat sedan länge att barns läs- och skrivfärdigheter är essentiella prediktorer för skolframgång, barns utveckling och möjligheter till kunskapsinhämtning. Dessa grundläggande färdigheter är avgörande för möjligheterna till att ta plats i vårt gemensamma samhälle och få ett arbete som vuxen.

När det gäller döva barn är det väl dokumenterat historiskt att de alltid kämpat med läs- och skrivutveckling, då att läsa och skriva grundar sig på auditiva processer. Hörselscreening på barn samt tidig hörapparatutprovning och CI-behandling har inneburit ett paradigmskifte de senaste 20 åren som starkt påverkar läs- och skrivutvecklingen för döva barn – som idag hör med CI.

Studier visar stark korrelation talat språk och läs och skriv

Genom studier av den hörande populationen vet vi att det finns en stark korrelation  mellan talat språk och utvecklingen av läs- och skrivfärdigheter. Denna korrelation är också allmänt giltig avseende döva barn med CI (Mayer & Trezek, 2015; Paul, Wang & Williams 2013).

Därför är det nu otroligt positivt att Stockholm stads skolor går i bräschen för att alla lågstadieelever ska testas med ett digitalt verktyg som bygger på artificiell intelligens (AI). I en artikel i Lärarnas Tidning beskrivs detta närmre och forskaren Mattias Nilsson Benfatto vid Karolinska Institutet (KI) är en av de forskare som utvecklat det digitala verktyget som ska användas. Han menar att

dagens metoder gör att läs- och skrivsvårigheter ofta upptäckts för sent vilket kan innebära sämre skolresultat och självkänsla hos eleven, samt stora kostnader för samhället.

Testet mäter ögonrörelser

Screeningtestet mäter ögonrörelser genom att eleven får läsa en kort text på en dataskärm. Ögonrörelserna mäts, registreras och spelas in av en kamera. Rörelserna speglar kognitiva processer i hjärnan. Resultaten för varje specifik elev jämförs med ett stort referensmaterial och med stöd av artificiell intelligens (AI). De elever som visar avvikande ögonrörelser kan ha någon form av läs- och skrivsvårigheter. I Lund i en forskargrupp med professor Birgitta Sahlén m.fl. pågår forskning om ögonrörelser kopplat till läsning och analyser om vad detta kan påvisa.

Barnplantorna på Kunskapståget framåt

Döva barn med cochleaimplantat har helt andra möjligheter till en normal läs- och skrivutveckling i nivå med hörande barn än vad döva barn hade för snart trettio år sedan (före CI-behandling av döva barn). Det ska vi naturligtvis bejaka. Fler och fler inom döv-hörselområdet ser detta och är på Kunskapståget framåt. Färre och färre står på perrongen och drömmer om svunna tider medan Kunskapståget susar förbi. Motståndet mot CI-behandling av barn är idag 2017 svårförklarligt.