Barnplantorna – Riksförbundet för Barn med Cochleaimplantat och Barn med Hörapparat

Ord-gör-skillnad projekt implementering av LENA metodiken

LENA metodiken och Ord-gör-skillnad projektet banar väg för barns talspråksutveckling

Vi har i Barnplantorna tidigare rapporterat om LENA-metoden. Det handlar om en metod som nu håller på att sprida sig och implementeras globalt. Language Environment Analysis (LENA), är en avancerad mätmetod som under en hel inspelningsdag (12-.16 timmar) kan spela in det som barnet hör och det som barnet själv yttrar. LENA mäter antal ord som vuxna säger, antal barnyttranden och antal audioverbala turtagningar. På samma gång mäts barnets hörselmiljö under inspelningsdagen; andel tystnad, buller, TV tid samt tid då talspråk hörs nära eller på längre avstånd. Kort sagt kan LENA metoden ses som en typ av “stegräknare” för ord analyserat i barns ljudmiljö och interaktionsmönster mellan barn och vuxna.

LENA metoden är ett utmärkt verktyg inom interventions-verksamheterna i att vägleda familjer (och förskola) i utvecklande kommunikation med barnet. Det är också ett verktyg för att vägleda föräldrar (och professionella) när barnet inte gör förväntad talspråksutveckling.

Ord-gör-skillnad projektet i Ulrika Löfkvists regi – Norge och Sverige

Ulrika Löfkvist, tidigare logoped på enheten för cochleaimplantat i Stockholm och numera tf professor på Oslo universitet är initiativtagare till projektet “Ord-gör-skillnad”. Just nu startas ovan forskningsprojekt upp i Norge, vilket innebär att LENA-metoden kommer att valideras på norska för att undersöka barns talspråksmiljö.

Samtidigt och parallellt pågår “Ord-gör-skillnad” projektet i Sverige med en longitudinell LENA-studie. Barn med hörselnedsättning (oavsett typ av hörapparat/teknik) i åldern 0-6 månader och barn med normal hörsel i samma ålder (inklusive flerspråkig bakgrund) kan vara med och kommer följas tills de fyller 4 år. Initiativ-tagare: Ulrika Löfkvist.

Bli informationsambassadör!

Sprida gärna denna information om du jobbar inom interventionsverksamheterna. Ta kontakt med Ulrika Löfkvist.

Är du som förälder intresserad ta kontakt med Ulrika Löfkvist

Kontaktuppgifter: Ulrika Löfkvist e-postadress ulrika.lofkvist@isp.iuo.no eller ulrika.lofkvist@ki.se

Mer om LENA-metoden  https://www.lena.org/