Barnplantorna – Riksförbundet för Barn med Cochleaimplantat och Barn med Hörapparat

Mer pengar till cochleaimplantat i Region Västra Götaland (VGR)!

Cochleaimplantat etablerad behandling att bota dövhet

Den 23 november” beslutade Göteborgs och västra hälso- och sjukvårdsnämnderna i VGR om en rad tillägg i budgeten  till Sahlgrenska Universitetssjukhuset för att ge dem möjlighet att utföra mer vård”. Detta anger VGR i ett pressmeddelande Pressmeddelande VGR den 23 november 2021.

Det är en stor framgång att behandling med cochleaimplantat (CI) vid dövhet för att återskapa ett sinne, hörselsinnet, nu är en etablerad behandling inom högspecialiserad regional sjukhusvård.

Barnplantornas påverkansarbete under våren 2019 tillsammans med enskilda medlemmar resulterade i en namninsamling på Internet för att tydliggöra för politiker och sjukvårdsnämnder

  • behovet av avsevärt mer resurser till CI-verksamheten vid Sahlgrenska/SU i VGR
  • visa på nödvändigheten av behovsplanering av CI-vården
  • tydliggöra att barn/vuxna som hör med CI är patienter under livstiden i sjukvården med behov av vård för fungerande hörsel och CI alltid
  • visa på hur kostnadseffektiv CI-behandlingen är

Det resulterade i att VGR beslutade om ytterligare 5 miljoner till CI-vården i december 2019.

I slutet av maj 2020 påpekade Barnplantorna åter till Hälso- och sjukvårdsnämnderna i VGR att CI-verksamheten vid SU/Sahlgrenska är fortsatt kraftigt underfinansierad samt att ett utökat uppdrag bör ges till ÖNH-verksamheten vid SU/Sahlgrenska riktat till CI-verksamheten. Detta resulterade i ytterligare 7,3 miljoner kr till CI-vården vid SU.

Cochleaimplantat är inte dyrt!

Beslutet den 23 november om att ånyo prioriterar CI-vården med 7,3 miljoner kr är naturligtvis ett välkommet tillskott. Vi vet att CI-vården inte är en dyr behandling.

I en studie från Macquire University – Centre for the Health Economy har en kostnadseffektivitetsanalys gällande CI för vuxna utförts. Studien baseras på svenska förhållanden dvs den svenska vårdprocessen samt svenska kostnadsdata från Karolinska Universitetssjukhuset och Sahlgrenska Universitetssjukhuset.

Rapporten jämför diagnosbehandlingar medelst nyckelbegreppen QALY och ICER 

Från Statens Beredning för Medicinsk Utvärdering, SBU rapport ”Hälsoekonomiska utvärderingar” anges QALY som ett hälsorelaterat effektmått som visar på livskvalitet över tid och används vid jämförelser mellan olika medicinska insatser.

ICER är kvoten mellan kostnadsskillnad och effektskillnad, som visar på det ekonomiska värdet av en insats i jämförelse med ett alternativ. Alltså anger ICER, kostnaden för att uppnå ytterligare en effektenhet när man byter från den ena metoden till den andra.

Socialstyrelsen definierar olika nivåer avseende kostnadseffektivitet ICER (Kostnad/QALY i SEK) enligt

  • Låg kostnad ≤ 100 000
  • Måttlig kostnad 100 000 – 499 000 SEK
  • Hög kostnad ≥ 500 000 SEK
  • Mycket hög kostnad ≥ 1 000 000 SEK

Behandling med CI jämförbart med knäplastik!

Nu kan äntligen sjukvården placera in behandlingen med CI i ett ekonomiskt sammanhang när kostnadseffektiviteten mellan olika kirurgiska behandlingar kan jämföras. Följande framkommer

  • Knäplastik har ett ICER-värde på 150 454 SEK/QALY. Medelåldern vid operation är 68.8 år. 15 500 knäplastik-operationer utförs årligen.
  • CI-behandling har ett ICER-värde på 145 967 SEK. Medelåldern vid CI-operation är 61 år. Årligen utförs cirka 200 operationer!

Både knäplastik och CI-operationer betingar enligt Socialstyrelsens kriterier nivån på måttlig kostnad, men ändå; behandlingen med CI är synnerligen gravt underfinansierad. Nationellt torde cirka 15 000 vuxna uppfylla de medicinska kriterierna för CI-behandling!

VGR visar nu vägen för fler regioner att prioriteringen av CI-vården både stöder sig på evidens och klinisk beprövad erfarenhet. Tack!

BARNPLANTORNA