Barnplantorna – Riksförbundet för Barn med Cochleaimplantat och Barn med Hörapparat

ForskningsNytt juni 2018- stark evidens stödjer tidig CI-operation

CI på barn – ju tidigare desto bättre

LOCHI-studien (Longitudinal Outcomes of Children with Hearing Impairment) i Australien är fortsatt vägledande inom forskningen avseende barn med hörselnedsättning då den fortsatt pågår dvs. är longitudinell och avser över 400 barn i Australien – en kohort-studie.

Barnplantorna har vid åtskilliga tillfällen rapporterat om LOCHI-studien. Se länk LOCHI-studien. 

I en alldeles nyligen publicerad forskningsartikel, Compelling Evidence Supports Early Implantation  av Joanna Smith, Jace Wolfe och Shani Dettman fastslås med skärpa att tidig CI-operation är ett måste för barn med dövhet/grav hörselnedsättning där det är medicinskt rekommenderat. Sjukvården bör tillse att organisationen för tidig implantation finslipas så inget barn “faller mellan stolarna” s.a.s.

Barn implanterade under ett års ålder  presterar bäst i test

Fem grupper presenteras i artikeln

  • 151 barn implanterade före 12 månaders ålder
  • 61 barn implanterade mellan 13-18 månaders ålder
  • 66 barn implanterade mellan 19-24 månader ålder
  • 82 barn implanterade mellan 25 till 42 månaders ålder
  • 43 barn implanterade mellan 43 till 72 månaders ålder

I Sverige finns icke möjligheter till dylika studier då endast cirka 70-80 barn implanteras(CI-behandlas) per år. Det föds cirka 40 döva barn årligen.

En rad tal, språk och auditiva färdigheter mättes för varje grupp ovan när de började i skolan (vid fem till sex års ålder). I alla tester presterade grupp ett bättre än grupp två. För varje grupp (1-5, där grupp 1 implanterades under 12 månaders ålder) innebar det en stegvis minskning av resultat avseende nämnda färdigheter för varje grupp från 1 till 2,  2 till 3, 3 till 4 samt 4 till 5.

Missa inget barn efter hörselscreening!

I en artikel av Leigh, Dettman och Dowell redovisades  en studie av  språkutveckling efter CI-operation hos 32 barn med CI. De konstaterade att barn med grav hörselnedsättning/dövhet före CI-operation endast hade en språkutvecklings-grad på 033 – 0.43 per år. Efter CI-operation hade språkutvecklingsgraden ökat till 1.03 per år. Det innebär enligt forskartrion, att barn som implanteras sent, har en signifikant försening i språkutveckling och språkliga färdigheter och denna försening består även efter implantation. Barn som implanteras redan vid sex månaders ålder kommer ikapp jämnåriga hörande barn.

Slutsats är att tidig implantation kan ge barn med CI goda förutsättningar i skolan – där en nyckelförutsättning är åldersadekvat språk.

Familjen är viktig!

Som vi alla vet är barnets hela familj viktig när det gäller att skapa en optimal miljö för hörsel- och talspråkutveckling. Detta har Barnplantorna under många år tagit fasta på och erbjudit föreläsare på NCFIE konferenserna, NCFIE 2018 och familjelägret som Shani Dettman, Amy McConkey Robbins, Carol Flexer m.fl. I artikeln Compelling Evidence Supports Early Implantation bekräftar forskartrion familjens betydelse och därmed Barnplantornas fortsatta arbete.

Hinder mot tidig CI-behandling?

I artikeln diskuteras även eventuella hinder mot att få tillstånd tidig implantation för alla barn där det är medicinskt rekommenderat Som ett ökat antal forskare och läkare redan konstaterat fastslås att hörselscreening av nyfödda är synnerligen viktigt.

I Sverige bör vi även utvärdera hörselscreening av nyfödda och hur mycket implantationsåldern har minskat efter det att hörselscreening infördes. En annan fråga är hur skyndsamt barn remitteras till CI-klinikerna. Finns det några skillnader mellan remitterande sjukhus och landsting i Sverige hur skyndsamt denna process sker. Det finns fortsatt möjligheter att diskutera nationellt i Sverige med syfte att optimera barns möjligheter tidigt till hörsel- och talspråksutveckling efter diagnos av dövhet/hörselnedsättning.

Den intresserade läser hela artikeln här Compelling Evidence Supports Early Implantation