Barnplantorna – Riksförbundet för Barn med Cochleaimplantat och Barn med Hörapparat

CochleaimplantatDagen den 25 februari firas globalt

Cochleaimplantat – GRATTIS alla!

Idag den 25 februari firas åter CochleaimplantatDagen  #CochlearImplantDay2020 över hela världen. I Sverige och i Barnplantorna firar vi under mottot

Cochleaimplantat med passion att HÖRA och HÖRA TILL

Det finns många milstolpar att fira i utvecklingen av cochleaimplantat, CI, en av de största medicinteknologiska landvinningarna i modern tid att återskapa ett sinne – hörselsinnet.

Cochleaimplantat – en ny epok i dövas historia

Ett nytt skeende i det som beskrivs som dövas historia gick av stapeln den 25 februari 1957. Då initierade två franska läkare, Andre Djourno och Charles Eyries cochleaimplantat genom att stimulera hörselnerven via en elektrod utanför koklean.

Cochleaimplantatets historia går tillbaka ända till slutet av 1700-talet när den italienske vetenskapsmannen Allessandro Volta stimulerade öronen med statisk elektricitet. Forskare fortsatte under århundraden att utveckla metoder för att ge örat och hjärnan hörselsensationer. Under 1950-talet och framåt arbetade två läkare parallellt med att utveckla cochleaimplantat., Graeme Clark i Australien och William House i USA. 1978 implanterades en man i Australien av Clark. Det blev en stor framgång då mannen kunde höra sin röst och känna igen vissa ord. 1983 lanserades det första flerkanaliga implantatet och 1985 blev det godkänt av amerikanska FDA (Food and Drug Administration) för implantering på vuxna. 1990 godkände FDA flerkanaliga implantat på minderåriga barn. Det var början på en fantastisk utveckling.

Historiska milstolpar i utvecklingen av CI-behandling

Den medicinteknologiska utvecklingen av cochleaimplantat har inneburit att döva barn i allt mer ökande grad kan leva ett liv som alla andra.

Några milstolpar i utvecklingen de senaste decennierna där Barnplantorna varit aktiva är

  • första minderåriga barnet i Sverige får CI 1991
  • dövfödda barn behandlas med CI (1995)
  • införandet av dubbla CI för barn (tidigt 2000-tal)
  • införandet av vaccin mot invasiva pneumokocker i barnvaccinationsprogrammet  (2008); förhindra meningit och dövhet
  • CI-operationsåldern för barn sjunker under ett års ålder

2020 får döva barn höra med cochleaimplantat under sex månaders ålder.

Att vara döv idag betyder att höra med CI

Genom åren har alla verksamma inom intervention, sjukvård och patientorganisationer som BARNPLANTORNA noterat synnerligen positiva effekter av alla milstolpar inom behandling av cochleaimplantat. Att döva tidigt CI-opererade barn utvecklar hörsel och tal i nivå med hörande barn är numera regel och inte undantag. Det innebär skriv- och läsfärdigheter i likhet med alla andra barn. Barn som hör med CI delar fritidsaktiviteter med andra hörande barn. Ungdomar med CI reser som volontärer till Equador, på scoutläger i Japan, badmintonläger i Malaysia, au pair i Paris, fotbollsläger i Holland. Listan kan göras lång. Resandet möjliggörs med fungerande hörteknik och utan teckenspråkstolkar eller ledsagare (barn med dövhet kan ha även andra funktionsnedsättningar som progredierande synnedsättning). Möjligheterna har ökat. Döva teckenspråkiga barn ska naturligtvis ha allt erforderligt stöd till ett rikt liv. Det är dock dags att bejaka möjligheter och därmed barns, ungdomars och vuxnas möjligheter till ett liv på andra premisser – om man har en diagnos dövhet men hör med cochleaimplantat. Diagnosen dövhet kan även existera tillsammans med andra diagnoser som t.ex. progredierande synnedsättning. Här blir CI-behandling otroligt viktig för ökade möjligheter när synsinnet gradvis försämras.

Sjukvårdens finansiering av CI en besparing för samhället

Många rapporter visar att cochleaimplantat  ger bättre livskvalitet och är en besparing för samhället; SpendtoSave rapport. Obehandlad hörselnedsättning/dövhet eller ej optimal individuell intervention kan få långtgående sociala konsekvenser och är också ett av Europas mest utmanande hälso/sjukvårdsproblem.

Vi vet att

  • social isolering påverkar hälsan hos både barn och vuxna Det finns en stark korrelation mellan hörselnedsättning, kognitiv oförmåga, psykisk ohälsa, kommunikation etc.
  • att utveckla ett talat språk om man är född döv men hör med CI kan innebära ökad frihet, större möjligheter till utbildning och framtida arbete.

Om sjukvården fortsätter att investera i cochleaimplantatverksamheterna ökar det tryggheten för de som hör med CI samt ger fler möjligheter att HÖRA och HÖRA TILL. Vilken besparing för samhället.

Idag är det många familjer som firar sitt barns andra födelsedag d.v.s. den dag barnet fick HÖRA med ett återskapat sinne.

Barn och vuxna med CI, föräldrar, anhöriga, Barnplantorna och många fler organisationer och samverkanspartners såväl nationellt som internationellt ; idag firar vi att få vara en del i ett historiskt skeende som Gerry O´Donoghue ansedd CI-kirurg/professor nyligen beskrev som

We are not in the end; we are not even in the beginning of the end; we have just reached the end of the beginning. There is so much more to learn in the field of children with hearing impairment. We are looking into the future  in understanding hearing impairment.

Detta bevingade futuristiska perspektiv visar att vi alla med stor vidsynthet och öppet sinnelag bör fortsätta att sträva efter att bejaka utvecklingen och därmed stödja barn och vuxna med dövhet/hörselnedsättning.

Idag firar vi alla UTVECKLINGEN av cochleaimplantat

GRATTIS!