Barnplantorna – Riksförbundet för Barn med Cochleaimplantat och Barn med Hörapparat

Barnen är framtiden – hjälp dem bygga fundamentet!

Cochleaimplantat återskapar hörselsinnet hos döva barn

Att bli en aktiv del i vårt gemensamma samhälle även för barn födda med dövhet/grav hörselnedsättning är idag ingen ouppnåelig dröm för några få, utan en realitet för en majoritet av barn med en utvecklingsbar hörselfunktion. Det handlar om cochleaimplantat/CI – en av de största medicinteknologiska landvinningarna i modern tid att återskapa ett sinne – hörselsinnet.

Viste du att

Hjärnans utveckling påbörjas redan i fosterstadiet; redan veckor efter befruktningen. Vid födseln har redan 100 miljarder hjärnceller (neuroner) bildats. Dessa hjärnceller börjar tidigt att kopplas samman med varandra.

Redan under den prenatala perioden är nervcellerna sysselsatta med sända och motta information om rörelse, känsel och hörsel. Sinnena för smak, lukt och känsligheten för ljus börjar nu också att utvecklas.

Nyfödda kan höra en mängd olika ljud. De kan höra rytmen i mammas röst redan innan födseln. Bebisar och små barn är speciellt känsliga för ljudet av människors röster och är mycket intresserade av språkljud. Nyfödda kan inte bara höra din röst, de kan också vända huvudet och ögonen mot den riktning som röstljuden kom ifrån.

Synen hos nyfödda är det minst utvecklade sinnet. Nyföddas ögon kan spåra och följa rörelser mellan 22–30 cm från sitt ansikte. Eftersom nyfödda fortfarande inte kan fokusera ser människor lite suddiga ut för spädbarnet. Före tre månaders ålder har bebisar ett mer perifert seende (den del av synomfånget som ligger utanför den del som ögat kan fokusera skarpt på).

Vid födseln kan nyfödda uppfatta många fler språkljud än vuxna – i realiteten alltför många språkljud! Ju mer du pratar med barnet desto bättre blir det på att endast fokusera på språkljuden i modersmålet. Det beror på att höra och uppfatta vissa språk stärker en del nervbanor på bekostnad av andra. Mellan 6–12 månaders ålder minskar barnets förmåga att uppfatta språkljud hos främmande språk. De blir å andra sidan bättre på att uppfatta ljuden i modersmålet.

Visste du att 90 procent av barns hjärnkapacitet utvecklas före fem års ålder? Vid tre års ålder har hjärnan utvecklat biljarder (1015) kopplingar mellan hjärnceller! Hjärnans utveckling mellan 0 och 3 års ålder är den viktigaste utvecklingsperioden som hjärnan någonsin genomgår.

Vid fyra års ålder är hjärnan dubbelt så aktiv som hos en vuxen om barn får adekvat stimulering.

För små barn är det viktigt med CI-behandling så snabbt som möjligt efter diagnostisering av dövhet/grav hörselnedsättning. Alla barn har rätt till optimala förutsättningar att bygga sin framtid. Det handlar om hjärnans utveckling och plasticitet; nämligen “use it or loose it”!

BARNPLANTORNA