Barnplantorna – Riksförbundet för Barn med Cochleaimplantat och Barn med Hörapparat

Utvärdering av patientlagen – Lag utan genomslag

Utvärdering visar att patientens rättsliga ställning är fortsatt svag

Patientlagen trädde i kraft den 1 januari 2015. Det övergripande syftet är att tydliggöra patientens ställning. Vårdanalys har agerat på uppdrag av regeringen med syfte att följa upp implementeringen  av patientlagen. Vårdanalys rapport har närmre studerat två perspektiv

  • patientens faktiska ställning
  • patientens rättsliga ställning

I rapporten konstateras att patientens faktiska ställning inte har förbättrats sedan patientlagen infördes. Därmed har inte syftet med lagen säkerställts. Rapporten konstaterar dessutom att patientens faktiska ställning är oförändrad. Försvagad är patientens ställning till och med inom tillgänglighet, information och delaktighet. Det är även så att Sverige i internationell jämförelse hamnar lågt i frågor som gäller information och tillgänglighet.

Tre delförklaringar i vårdanalysen

Resultatet menar Vårdanalys handlar om tre delförklaringar; nämligen

  • patientens rättsliga ställning är fortsatt svag, mycket pga patientlagens utformande
  • tillräckliga insatser inom vården för att tillämpa patientlagen har inte skapats
  • insatserna som genomförts på såväl landstings- och kommunal nivå som på nationell nivå har varit alltför begränsade

Vårdanalys rekommendationer för att stärka patientens ställning

Det är angeläget att stärka patientens ställning. Därför rekommenderar Vårdanalys en samlad strategi, som ämnar skapa  ett förändringstryck och åtgärda brister som noterats av Vårdanalys. I rapporten anges

“Inom ramen för  en sådan strategi rekommenderar regeringen att stärka patientens rättsliga ställning och huvudmännen att stärka vårdens insatser för patientlagens genomslag”

Barnplantorna följer detta med intresse och då särskilt utifrån den hyperaktuella frågan som avser sjukvårdens tillkortakommande och brist på ekonomisk planering avseende behandling av patienter med cochleaimplantat (CI). En livslång behandling där vissa landsting fortfarande inte tycks förstå sitt patientansvar för att optimera en behandling med CI för den enskilda individen under livstiden och då särskilt avseende uppgradering av yttre delar (den s.k. CI-processorn).