Barnplantorna – Riksförbundet för Barn med Cochleaimplantat och Barn med Hörapparat

Användning av hörselhjälpmedel

Hörselhjälpmedel – användning

Om ditt barn använder någon typ av hörapparat, CI eller annat hörselimplantat är det väsentligt att inte bara du som förälder ser till att barnet blir heltidsanvändare. Personal i förskola bör snabbt få kunskap (samverkan med intervention/habilitering) hur de kan hjälpa ditt barn i fortsatt heltidsanvändning. De ska kunna kontrollera hörapparaternas funktion samt kunna skifta mellan olika program om nödvändigt. Involvera tidigt barnet att vara delaktig i dessa processer. En bit upp i skolåldern ska ditt barn behärska hörtekniken själv.

Personal i förskola och skola behöver också kunskap i vad som är hörbart och inte hörbart och när och hur taluppfattningen påverkas negativt för barnet.

Om du är förälder lämna inte över hela ansvaret för hörapparat- respektive annan hörteknikanvändning till förskole-/skolpersonal. Inte heller för ditt barns kommunikations- eller språkutveckling. Samarbeta med dem. Försäkra dig också om att hörselingenjör, audionom eller hörselpedagog lämnar information till och har en dialog med förskola och skola.

Förutom optimalt anpassade hörapparater eller CI behöver många barn tillgång till anpassad hörteknik i förskola men framförallt i skolan. Barn kan också behöva olika hörhjälpmedel i hemmet och på fritiden.

Att höra bra i skolan är en förutsättning för lärande och social gemenskap. För elever med hörselnedsättning kan skolans dåliga ljudmiljö ofta vara ett hinder för delaktighet. Barnet missar vad både lärare och kompisar säger. Orsaker är ofta långa avstånd till ljudkällan d.v.s. läraren eller kompisarna i samtalet. Barn med hörselnedsättning skiljer sig jämfört med normalhörande barn bl.a. när det gäller taluppfattningens beroende av avstånd till den som talar. Idealiskt för barn med hörselnedsättning är en till två meter. Detta beror på att styrkan i talet minskar allteftersom avståndet till den som talar ökar. Lärarens röst samt ljudmiljön är andra faktorer som påverkar taluppfattningen.

Med olika hörhjälpmedel som flermikrofonsystem i klassrummet kan problem överbryggas. Tumregel i ett klassrum över hur många elevmikrofoner som behövs är att varje elev ska ha tillgång till en mikrofon på armlängds avstånd. Placering av mikrofonerna beror på individ, lokal och möblering.

Snåriga regler i Sverige om finansiering av klassrumsmikrofonsystem gör det komplicerat för föräldrar. Ofta köper landstingets hörselvård in en lärarmikrofon och en elevmikrofon till ditt barn och lämnar över resten av finansieringsansvaret till berörd kommun/skola.

Kom ihåg att ditt barn har rätt till optimal lärmiljö enligt skollagen och det inkluderar flermikrofonsystem för de flesta barn med hörselnedsättning. Här finns inga kompromisser!

Fördelarna med klassrumsmikrofonsystem är stora för både eleven med hörselnedsättning, lärare och andra elever. Det handlar om:

  • att elev med hörselnedsättning erbjuds lärande på liknande villkor som andra elever,
  • att klassrumsdisciplinen förbättras avsevärt,
  • läraren sparar sin röst (forskning visar att många lärare har röstproblem),
  • avståndet till ljudkällan minskar och därmed minskar risken att missa information,
  • utmaningen med dålig akustik minskar,
  • att höra bidrar till personlig utveckling på många olika plan samt ökat självförtroende.

Det är otroligt viktigt att skola och hörselingenjör stämmer av regelbundet så att elevmikrofonsystemet fungerar. Föräldrar bör kontrollera att en person på skolan är ansvarig för mikrofonsystemets funktion och har kontakt med hörselingenjör på landstingets hörselvård.

Andra kompletterande hörhjälpmedel kan vara ljudutjämningssystem/högtalarsystem för att ytterligare förbättra ljudbilden.

Mer information finns om hörhjälpmedel och högtalarsystem finns på leverantörernas hemsidor, t.ex: