Barnplantorna – Riksförbundet för Barn med Cochleaimplantat och Barn med Hörapparat

Allmänt om hörsel och språk

Hans Rosling - farfar till Max (Foto: Karim Hatoum)

Råd till dig som är förälder

Föräldrar söker information och vägledning men också evidensbaserad information för att kunna fatta bra beslut avseende sitt barn. Oftast är barnets hörseldiagnos en helt ny situation för föräldrar. Över 90 procent av de barn som diagnostiseras med dövhet eller hörselnedsättning har hörande föräldrar.

Det kommer att finnas många frågor både initialt och under ditt barns uppväxt, som du behöver ta ställning till. Med kunskap kommer du som förälder att kunna bedriva en dialog med professionella och vara en aktiv part i intervention (habilitering), förskole- och skolverksamhet.

Du kommer under resans gång att bli ”expert” på just ditt barns förutsättningar, möjligheter och begränsningar.

För att kunna stödja och förstå ditt barn behöver du kunskap om barns språkutveckling, hörselkunskap etc.

Du behöver baskunskap om hörsel, diagnos, tidig familjeintervention och språkutveckling.

Föräldrar har stora möjligheter att stimulera sitt barns hörsel- och språkutveckling. Ta vara på det. Skaffa dig även ett evidensbaserat medvetande om språkens möjligheter och konsekvenser av valet. Du behöver känna till de olika faserna i språkutveckling för att du ska kunna stödja ditt barns talspråksutveckling.

Språkstarka barn med normal hörsel kan vid skolstart ha ett ordförråd på 20 000 ord vid skolstart medan språksvaga barn kan ha ett ordförråd av endast 5 ­000 ord. Barn med hörselnedsättning är ofta språksvaga vid skolstart. Optimal familjeinriktad intervention samt specialpedagogiska insatser i förskolan är förutsättningar för att stärka språket och utöka ordförrådet.

Barnets utveckling, talspråk och kognition är beroende av heltidsanvändning av hörapparater/cochleaimplantat.

Kom ihåg att språket är nyckeln till kunskapsutveckling och social interaktion. Tidigt är det viktigt att stödja barnet i att utveckla strategier för kommunikation. Detta kommer att vara en pågående uppgift för föräldrar under barnets uppväxt. Hjälp barnet till att utvecklas till en självständig individ.

Baskunskap om hörselnedsättningar

Ofta diagnostiseras barns hörselnedsättning redan vid nyföddhetsscreening på BB. Andra barn identifieras med hörselskadan senare under uppväxten. Sedan följer en omtumlande period för föräldrar. Det handlar om känslor inför ett ha fått ett barn med en hörselnedsättning/dövhet. Det handlar om mycket ny kunskap som man behöver ta in.

Det finns vissa riskfaktorer för att utveckla en hörselnedsättning senare.

Riskfaktorer:
 • Ärftliga syndrom
 • Medfödda infektioner med senare debut
 • Skallskador
 • Svåra och återkommande öroninfektioner
 • Bullerskador
 • Hjärnhinneinflammation (meningit)
 • Cellgift/strålbehandling
Det finns olika typer av hörselnedsättningar och de definieras utifrån:
 • Svårighetsgrad (lätt, måttlig eller grav)
 • Ensidig (unilateral) hörselnedsättning eller dubbelsidig (bilateral) hörselnedsättning
 • Liksidig (symmetrisk) eller oliksidig (asymmetrisk) hörselnedsättning
 • Typ av hörselnedsättning; sensorineural (pga inneröreskada eller nervskada), konduktiv (ledningshinder) eller blandad (kombination av konduktiv och sensorineural).

Föräldrar har många frågor. Vad är hörselperception? Vad är kognition? Hur utvecklar man hörsel? Det är viktigt att känna till evidensbaserade fakta som att det finns ett samspel mellan syn och hörsel. Det finns en period med stark plasticitet i hjärnan när synbarksområden kan växa sig stora på bekostnad av hörselbarken samt även det motsatta. Detta händer då man saknar hörselstimulans eller synstimulans.

Det är viktig information för föräldrar och som också påverkar de beslut föräldrar fattar avseende sitt barn och som också påverkar barnets utveckling. Det handlar om att hjärnan omorganiserar sig med utgångspunkt av de sinnen som finns och som stimuleras.

Auditiv hjärnutveckling för barn med hörselnedsättning

“Vi hör med hjärnan!” Dr. Carol Flexer diskuterar vikten av konsekvent användning av hörapparater och en språkrik miljö.