Barnplantorna – Riksförbundet för Barn med Cochleaimplantat och Barn med Hörapparat

Audiogram

Vad är ett audiogram?

För att kunna vara aktiv i dialogen med ditt barns audionom är det bra att känna till grunderna i ett audiograms uppbyggnad. Audionomen kan beskriva var ditt barns hörsel befinner sig i audiogrammet. Det kan ge dig en uppfattning om ditt barns hörsel. Tillsammans med ytterligare tester hos t.ex. en logoped får du en större uppfattning om ditt barns hörsel.

Hur läser du av audiogrammet?

Frekvens: Ett ljuds frekvens (tonhöjd) mäts i Hertz. Visas i överkanten vågrätt i audiogrammet från låg till hög frekvens d.v.s. från mörka/dova till ljusa toner.

Intensitet: Ljudstyrkan visas i audiogrammets lodräta axel från låg till hög. Audiogrammets 0-nivå motsvarar det svagaste ljud ett friskt öra kan uppfatta.

Hörtröskel: Ett barns hörtröskel motsvarar den svagaste ljudnivå vid vilken ett ljud av en viss frekvens kan uppfattas. Ju sämre hörseln är desto längre ner hamnar hörtröskeln.

Audiogram med "talbananen"

Audiogrammet visar vilka ljud som är ohörbara respektive hörbara för ditt barn. Det gula fältet i mitten, som brukar kallas “talbananen” visar var talljuden är belägna.
(Bild från boken “Grattis du har blivit förälder! Barn med hörselnedsättning – en handbok i modern familjeintervention”, mer information om boken info@barnplantorna.se)

Professorerna Jane Madell och Carol Flexer förklarar hur ett audiogram fungerar.

Talbananen

Den gula ”talbananen” (se audiogram) visar lokaliseringen av olika ljud (konsonanter och vokaler). Det ger en ökad förståelse för varför språkförbistringar och missförstånd kan uppstå vid kommunikation med en person med hörselnedsättning eller vid inbördes kommunikation mellan personer med hörselnedsättning. Talbananen visar talljudens frekvens och ljudstyrka vid konversation på 1 meters avstånd.