Barnplantorna – Riksförbundet för Barn med Cochleaimplantat och Barn med Hörapparat

Bra länkar & filmer

”Cochleaimplantat  – att återskapa ett sinne”

Filmen är en unik dokumentation av föräldrar, samt barn och ungdomar med cochlea­implantat, som berättar och på olika sätt delar med sig av viktiga erfarenheter.

Vem kan opereras, vem kan ha nytta av CI och hur går utredning, operation, inkoppling och habilitering till? Två mindre barn följs genom denna process tillsammans med sina föräldrar. Sjukvårdspersonal beskriver processen från första läkarsamtalet till det spännande ögonblicket när barnet får höra för första gången. Filmen tar dig med genom hela denna process.

Språk: svenskt tal och svenskt teckenspråk.
DVD:n är textad på svenska, arabiska, bosniska/kroatiska/serbiska, engelska, franska, italienska, persiska och spanska.

Hela filmen är nu publicerad på YouTube!

Filmen på Youtube: svenskt tal, svenskt teckenspråk, svensk undertext.

Filmen “Cochleaimplantat – att återskapa ett sinne” (svensk undertext).

Filmen “Cochleaimplantat – att återskapa ett sinne” (teckenspråktolkad).

Auditory Verbal Therapy – AVT

Grundfilosofin handlar om att utbilda föräldrar till att vara goda kommunikatörer för sina barn med syfte att utveckla barns språk.

AVT fortsätter att utvecklas och spridas som metod tillsammans med framsteg inom hörselscreening på nyfödda, utveckling inom hörselteknologin och familjeintervention. Utifrån alla dessa parametrar tillsammans med evidensbaserad information blir föräldrar goda upplysta kommunikatörer som ställer krav på verksamheter.

Familjer som satsar på AVT tillsammans med sitt barn med hörselnedsättning och i samverkan med interventionsteam behöver bli välinformerade om principerna inom AVT, förväntningar och evidens.

Om familjens önskemål är att barnet med hörselnedsättning ska utveckla talat språk behövs en noggrann interventionsplan för barnet i samverkan med föräldrar. Den behöver följas upp kontinuerligt, anpassas, modifieras och utvärderas under barnets uppväxt.

Warren Estabrooks är en av de AVT-experter som verkat för en global spridning av AVT-metodiken. Läs med fördel hans bok ”Auditory Verbal Therapy – For young children with hearing loss and their families, and the practitioners who guide them”.

Filmklipp avseende grunderna inom AVT.

Hanen-centret och -metodiken

Liksom AVT-metodiken handlar Hanen-filosofin om att bygga ett starkt språk hos barn genom utvecklande kommunikationssätt med barnet. Här förespråkas filosofin ”It takes two to talk”. Hur ställer du frågor till barnet för att utveckla barnets språk? Ställer du frågor där det ”bara” är möjligt att svara ja eller nej eller ställer du frågor på ett sätt som möjliggör för barnet att berätta? Hanen-filosofin OWL, .d.v.s Observe Wait and Listen är ett välkänt begrepp i utvecklande av språkliga färdigheter hos barn.

Åter den vuxne bör vara medveten om kommunikationsstrategier för att utveckla barnets språk. Barnplantorna introducerade Hanen-metodiken i Sverige redan i slutet av 1990-talet. Boken ”It takes two to talk” från Hanen centrat finns att köpa via Barnplantorna.

Filmklipp avseende grunderna inom Hanen-metodiken.

Alexander Graham Bell Association for the Deaf and Hard of Hearing – AG Bell

AG Bell är en kraftfull amerikansk frivillig organisation vars filosofi Barnplantorna delar. Liksom AVT-filosofin vänder sig AG Bell till föräldrar till barn med dövhet/hörselnedsättning som vill satsa på hörsel- och talutveckling för sitt barn.

AG Bell sprider evidensbaserad information inom området, anordnar kurser och konferenser för föräldrar såväl som professionella. Det finns inom AG Bell en fast övertygelse att optimal intervention och välinformerade föräldrar hjälper barn att nå sin fulla potential – ”the sky is the limit”.

Genom decennier har man inom AG Bell sett framsteg och bedrifter hos många barn och då särskilt utifrån medicinska framsteg med cochleaimplantat och digitala hörapparater samt annan modern hörteknik.

Inom AG Bell menar man liksom i Barnplantorna att vi fortfarande står inför utmaningar. Barnen erbjuds fortfarande inte alltid optimal intervention, förskola/skola eller modern hörselteknik och därför når inte alla barn sin optimala utvecklingspotential. Föräldrar behöver fortfarande få tillgång till evidensbaserad information för att företräda sitt barns intressen på bästa sätt.

Filmklipp med råd till föräldrar från AG Bell.

John Tracy Clinic – JTC

För flera av Barnplantornas medlemmar har John Tracy Clinic i Los Angeles varit väldigt viktig genom åren. Förutom att de bedriver verksamhet för barn med dövhet/hörselnedsättning på John Tracy Clinic i Los Angeles bedriver de online-support till föräldrar bosatta även utanför USA (Europa, Asien, Sydamerika).

JTC stödjer föräldrar vars mål är att deras barn med hörselnedsättning/dövhet ska erbjudas möjligheter att utveckla hörsel och talspråk.

Filmklipp om John Tracy Clinic – JTC.

LENA Research Foundation

”The first three years of talk shape the rest of a child´s life” anges det så klokt på LENA Foundations webbsida. LENA baseras på filosofin att alla föräldrar har möjligheten att utveckla deras barns sociala, emotionella och kognitiva potential. LENA påpekar att ökad interaktivt samspel är en nyckelfaktor i tidig utveckling av hjärnan. All forskning visar att det är viktigt att utveckla hjärnan före tre års ålder. LENA stödjer föräldrar i att utveckla god språklig konversation med sitt barn. Syfte: bli redo för skolan.

Med LENA-mätinstrument (som Barnplantorna försöker få interventionsverksamheterna att använda i Sverige) mäts exponering för språk samt barnets egen användning av språk. Data analyseras från mätinstrumentet och dessa ligger som grund för ett språkutvecklande arbetssätt i familjen med barnet eller likaväl i förskolan.

Filmklipp om LENA Research Foundation.

Thirty Million Words Project

”Every word you say builds your child´s brain” anges på Thirty Million Word Projects hemsida som från början var ett initiativ från Dr Donna Suskind. Hon såg tidigt vilka kopplingar det fanns hos barn rörande torftigt språk och svåra socioekonomiska förhållanden.

Hon menar att alla föräldrar kan bli goda språkgivare tidigt för sina barn med vägledning. Det utvecklar också stark självkänsla hos föräldrar samt bygger viktiga band mellan förälder och barn.

Filmklipp om Thirty Million Words Project.

”Benförankrad hörapparat – en väg till hörande”

Filmen kommer att förse dig med unik erfarenhet och svar på dina frågor oavsett om du är förälder/anhörig, personal inom förskola, skola, habilitering:
• Vem kan dra nytta av benförankrade hörapparater?
• Hur fungerar en benförankrad hörapparat?
• Hur går utredning och operation till?
• Hur ser habiliteringen ut?
• Vilka hjälpmedel är kompatibla till den specifika hörapparaten?
• Och mycket mer…

Språk: svenskt tal.
Textad: svenska och engelska undertexter.

Filmtrailer om filmen “Benförankrad hörapparat – en väg till hörande”.

Barnplantornas informationsfilm

Vi lever i en tid där hörselteknikutveckling och förändringar av familjeinterventionsverksamheterna går hand i hand. Möjligheterna för barn med hörselnedsättning har aldrig varit större. Samtidigt är utmaningarna stora. Det handlar om att som förälder vara uppdaterad med kunskap för att kunna stödja sitt barn, ställa rätt frågor på hörselvård/CI-behandlande sjukhus samt vara aktiv i sitt barns förskole- och skolgång.

Som ett led i att sprida evidensbaserad information lanserar vi nu även en kort informationsfilm för att exponera Barnplantornas unika verksamhet. Även du kan vara aktiv i att informera genom att sprida eller hänvisa till informationsfilmen.

Tack till alla barn/ungdomar, föräldrar, personal i olika verksamheter samt Sahlgrenska universitetssjukhuset med personal som bidragit till informationsfilmen på olika sätt. Tack också till andra medverkandes samt reklambyrån Xtrovert Media.

Kortfilm om Barnplantorna.

Auditiv hjärnutveckling för barn med hörselnedsättning

Dr. Carol Flexer diskuterar vikten av konsekvent användning av hörapparater och en språkrik miljö.

“Vi hör med hjärnan!”