Barnplantorna – Riksförbundet för Barn med Cochleaimplantat och Barn med Hörapparat

Hörsel- & talspråksutveckling

Bebiskommunikation

I det initiala skedet när föräldrar får besked om sitt barns hörselnedsättning eller dövhet är frågan ofta, ”ska jag sluta prata med mitt barn”.

Oberoende av om ditt barn har normal hörsel eller en hörselnedsättning lägger du som förälder grunden till kommunikation och språkutveckling hos ditt barn redan på bebisstadiet. Fortsätt att prata med ditt barn även före hörapparatanpassning eftersom du är van vid det! Fortsätt med det även om ditt barn ännu inte hör eller uppfattar tal.

Det är emellertid redan nu viktigt med visuell medvetenhet i kommunikationen. Du kan inte göra fel så länge du kommunicerar. Tänk på ditt barns första svarsleende! Nyfödda är mycket syninriktade initialt.

Sundsgården 2013

Språkutveckling

För att du som förälder ska kunna stödja ditt barns talspråksutveckling är det viktigt att känna till hur både hörsel- och språkutveckling bör utvecklas. Språkutveckling är givetvis individuellt och även kopplat till ”hörselålder”, d.v.s. vid vilken ålder ditt barn anpassades med hörapparat eller behandlades med CI. Ytterligare funktionsnedsättningar kan påverka språkutvecklingen. Det är viktigt att familjeinterventionsteamen med olika testmaterial tar fram och beskriver ditt barns språkutveckling.

Åter igen kom ihåg att ditt barns utveckling, talspråk och kognition, förutsätter heltidsanvändning av hörapparat, CI eller annat hörselimplantat.

Språkutveckling fram till två års ålder

Barnets ordförråd ökar successivt. Barnet har en vilja att själv uttrycka sig med ord. Barnet tar initiativ till att prata och använder nu tvåordsmeningar.

Språkutveckling, 2–3 år

Barnet börjar nu uttrycka sina egna tankar. Även för normalhörande barn saknas många ljud i talspråket. Det kan handla ljud som r, s, k, g och tje- och sje-ljuden som utvecklas senare. Barn kan ha svårt att säga två konsonanter efter varandra. Munmotorisk utveckling och barnets hörsel påverkar tydligheten i talet. ”Språkbad” utvecklar e språkliga förmågorna.

Språkutveckling 3½–4 år

Barnet använder nu cirka 1 000–1 500 ord. Tidsuppfattning utvecklas till att omfatta idag och imorgon. Barnet kan nu också prata i antal och börjar pata om sig själv i ”jag” form. Nu börjar barnet utveckla rollspel och fantasilekar med andra barn. Detta är viktiga led i utveckling i språk och socialt samspel.

Språkutveckling, 4 år

Nu behärskar barnet prepositioner (på, under, över, mellan etc) och pronomen (min, hans, din). Barnet kan fortfarande sakna vissa ljud i sitt tal. Det kan dröja till 6–7-årsåldern innan barnet får till detta på ett riktigt sätt. Konsonantkombinationer kan fortfarande vara svårt.

Språkutveckling, 5–6 år

Nu har barnet ett ordförråd på drygt 10 000 ord (barn med problem i skolan har ofta haft ett betydligt skralare ordförråd vid skolstart). Barnets språk när det gäller grammatik och ljud är nu oftast helt utvecklat. Nu är oftast intresset för bokstäver, rim och ramsor väl etablerat. Barnet kan skriva sitt eget namn.

Tänk nu på som förälder att fortsätta med en rik kommunikation och stor språklig medvetenhet tillsammans med ditt barn. Entusiasmera ditt barn att läsa och skriva. Kom ihåg att ordförrådet har en stor betydelse för både språkutveckling och läsning.

Hörselutveckling

Många föräldrar känner sig ofta osäkra på sitt barns utveckling. Frågorna brukar handla om hur det ska vara, när kommer talet och vad är normalt. Det kan vara svårt att svara på initialt, men som förälder får du en ökad trygghet om du känner till lite mer om de normala hörsel- och språkutvecklingsfaserna. Din dialog med familjeinterventionsteamet blir då säkerligen mer givande. Kom ihåg att de ska stödja dig och ditt barn i denna process.

Vad kan långsam utveckling bero på?

Om ditt barns hörsel- och talspråksutveckling inte följer interventionsplanen tag genast tag i problemet – vänta inte! Interventionsplanen kan behöva modifieras. Avvikelse från utvecklingen kan bero på:

  • Sen hörapparatanpassning, sen hörselstimulans.
  • Dålig hörapparatanpassning eller hörapparaten fungerar inte som den ska.
  • Bristande användning. Ditt barn måste använda hörapparaten all vaken tid!
  • Bristfällig kommunikation i hemmet.
  • Brister i hörsel- och talspråksstimulans i förskola eller skola.
  • Ytterligare inlärningsproblematik.

Se till att identifiera problemen tidigt. Ditt barn får inte förlora viktig tid i utveckling. Se till att nya eller modifierade interventionsåtgärder vidtas.