Barnplantorna – Riksförbundet för Barn med Cochleaimplantat och Barn med Hörapparat

Astrid

Astrids föräldrar:

Vi hade höga förväntningar från början

Astrid och hennes föräldrar har vi följt redan från början, det vill säga innan Astrids hörselresa. Redan efter att Astrid diagnostiserats döv blev familjen medlemmar i Barnplantorna. De kom genom Barnplantorna i kontakt med andra familjer och kunde snabbt dela erfarenheter med dem. Vi vet hur värdefullt det är.

Redan under Astrids första år hann de med att fortbilda sig på Barnplantornas veckokurs på familjelägret på Sundsgårdens folkhögskola. De har även deltagit på Nordisk konferens, NCFIE 2013 i Stockholm. En konferens i Barnplantornas och CI-kliniken/KUS (Karolinska Universitetssjukhuset) regi. Här har vi med andra ord föräldrarna som tidigt har skaffat sig kunskap och evidens för att kunna stödja Astrid på bästa sätt.

På besök i Lund

I samband med Teknik- och Kommunika­tions­mässan i Lund besökte vi Fia och Fredrik och barnen Astrid och Sigge i Malmö. Vi hann även med ett besök på Astrids förskola Lekhuset, ett föräldrakooperativ.

Astrid är på förskolan och Sigge sover, vilket är ett ypperligt tillfälle för en pratstund med Fia. Vi pratar om orsaken till Astrids dövhet.

– Det gjordes en genetisk utredning i Lund och vi fick veta att Astrids dövhet var genetisk, berättar Fia.

– Det handlade om Connexin 26*. Vi känner inte till något om detta i släkten, men anlagen måste ju finnas hos både mig och Fredrik.

Astrid CI opererades redan vid nio månaders ålder. På sommarlägret var Astrid heltidsanvändare och tittade nyfiket på allt och alla och var redan efter så kort tid otroligt medveten om och reagerade på olika ljud.

Vi hade höga förväntningar

Dagens föräldrar vet oftast, genom andra föräldrar och en stor tydlighet på både CI-klinik och hörselhabilitering, att de kan ha höga förväntningar. Det handlar förstås om hörsel- och talutveckling. Astrids föräldrar samlade mycket information om CI redan före operation, så deras förväntningar var högt ställda.

– Vi visste att Astrid hade goda förutsättningar för bra resultat genom tidig upptäckt, tidig operation och dövhet på grund av Connexin 26 säger Fia.

– Före operation övade vi hemma på att kommunicera för att lägga en bra grund för Astrid. Det handlade om bebiskommunikation (tecken, ögonkontakt och mimik). Efter inkopplingen ändrades Astrids förutsättningar. Då började vi med AVT (Auditory Verbal Therapy) för att utveckla hörsel och tal. Maria Hansson, specialpedagog från hörselhabiliteringen i Lund, har varit ett bra stöd.

Vi sitter och pratar om hur det känns att se tillbaka. Fia noterar att Astrid fortfarande bara är tre år och har en långa resa framför sig. Det har hittills gått väldigt bra för Astrid. Alla uppföljningar är långt över förväntan och hennes språkutveckling är väldigt god. Fia har en stor ödmjukhet inför hela processen när hon säger:

– Första året var jobbigt med beskedet om Astrids hörselnedsättning, tiden före och efter operation. Det kändes bra eftersom vi hela tiden fick en sådan respons ifrån Astrid när det gällde hörsel- och talutveckling och på alla andra sätt också. Nu känns det som att Astrids utveckling rullar på av bara farten.

Fia vill verkligen framhålla att förskolan gör ett fantastiskt jobb med Astrid och har en stor del i hennes positiva utveckling.

– Maria Hansson på Hörselenheten i Lund har betytt så mycket för oss och Astrid. Hon har lärt oss massor om AVT och språkutveckling. Vi känner oss också mycket trygga med CI-teamet.

Astrid växer upp med goda förebilder i positiva föräldrar med stort engagemang. Vi beger oss till förskolan för att träffa Astrid och få se hur hon har det på förskolan Lekhuset.

Lekhuset jobbar språkfokuserat med alla barn

Barnplantorna förbereder ofta besök på förskolor och skolor genom dialog med personal via e-post eller en koll på deras hemsida. Så här beskriver förskolan Lekhuset sig på www.lekhuset.info:

”Vill du vara delaktig i ditt barns förskola? Föräldrakooperativet Lekhuset bygger på föräldrarnas medverkan och vilja att påverka. Tillsammans med utbildad personal skapar vi bästa möjliga förutsättningar för våra barns utveckling och en meningsfull tillvaro.”

Fia och Fredrik besökte en lång rad av förskolor i Malmö regionen innan de fastnade för Lekhuset. De gillade Lekhusets synsätt. De fick en bra kontakt med personalen som förskolechefen och blivande specialpedagog Sanela Holmgren och den person som skulle bli Astrids resurs, Frida Schultz. Lekhuset jobbar, i likhet med många andra förskolor i Sverige, enligt Reggio Emilia-metodiken (läs mer om denna metod längst ned på sidan).

Vi pratar en stund med Sanela Holmgren och Frida Schultz. Deras engagemang i barnen och den stolthet de hyser för sin verksamhet går inte att ta miste på. Som en röd tråd genom vårt samtal framträder en verksamhet som är i ständig utveckling och som förändras utifrån hur barnens behov ser ut just nu. Det fanns initialt ingen erfarenhet av just barn med hörselnedsättning, men som Sanela säger:

– Vi såg det som en utmaning att ta emot Astrid och ett bra tillfälle för oss att lära oss mer och tänkte att det även skulle tillföra de andra barnen mycket  –  ja, vi skulle alla utvecklas.
Hörselenheten i Lund bistod med mycket kompetens direkt. Specialpedagog Maria Hansson kontaktade dem omgående. Personalen på Lekhuset fick också utbildning på Hörselenheten.

– Vi har också varit med Fia och Fredrik på AVT-lektion på Hörselenheten, berättar Sanela.

– Vi har samma förhållningsätt som för alla de andra barnen, men när det gäller Astrid har vi ett ökat medvetande om hur, när och varför vi gör si och så.
Maria Hansson har varit på Lekhuset flera gånger för att se hur Astrid fungerar socialt med de andra barnen. Personalen understryker att dialogen med Maria Hansson har varit värdefull. Ingen hade hört talas om CI förut, men visst är det fascinerande när man ser hur det fungerar i verkligheten.

Förskolans verksamhet är ”pro-Astrid”

Sanela konstaterar att hela verksamheten är ”pro-Astrid”, det vill säga det som är bra för Astrid är bra för alla de andra barnen också. Grupperna är små, nitton barn på fyra personal ger förskolan stora möjligheter till att ha aktiviteter i mindre grupper.

– Det är härligt att Astrid har varit så intresserad från allra första början, säger Frida.

– Hon är en förebild för andra barn då hon faktiskt kan sitta stilla i 20–30 minuter och jobba koncentrerat. Något som alla barn inte kan vid den åldern. Hon är nyfiken och ljudar redan och skriver bokstäver.

På förskolan jobbas det bland annat med språklig och fonologisk medvetenhet men också med matematik som språk. Vi visas runt och får ta del av ett litet axplock av pedagogiskt material som används och uppdateras hela tiden. Kort sagt är Lekhuset en förskola under ständig utveckling utifrån barnens utveckling. Astrid har det mycket bra i förskolan och hemma.

Tack alla som så generöst delat med sig av erfarenheter! 

Artikel från Barnplantabladet, januari 2016
Text: Ann-Charlotte Gyllenram

Foto: Fia Göth

* Connexin 26 är den vanligaste genetiska orsaken till hörselnedsättning och är lika vanlig som t.ex. cystisk fibros. Innebörd är att genen för bildning av connexin 26, ett protein i stödjecellerna runt hårcellerna, saknas från både mor och far. Connexin 26 svarar för närmare 30 procent av svår medfödd hörselnedsättning.

FAKTA:

Reggio Emilia-metoden

Ett stort antal förskolor och skolor i Sverige jobbar enligt något som benämns Reggio Emilia-metodiken. En liten uppdatering behövs vad det innebär.

Reggio Emilia ligger i Italien. Reggio Emilia är också namnet på den pedagogiska filosofi  –  som snarare är en barnsyn och en människosyn än en pedagogisk inriktning. Metoden är sedan cirka femtio år väletablerad i Reggio Emilias förskolor. Det pedagogiskt arbetssätt hyser stor respekt för barn och är ett arbetssätt som stämmer väl överens med de värderingar om barn som finns i dagens samhälle. Det handlar om en övertygelse om att alla barn föds intelligenta och med en stark inneboende drivkraft att utforska världen. Något som sprider sig över världen, bland annat genom Reggio Children  –  ett internationellt cent­rum som finns i Reggio Emilia med syfte att sprida, försvara och utveckla barnens rättigheter och deras potential.
Reggio Emilia i Stockholm erbjuder utbildningar, kurser, material och handledning.

Historik

1963 fick folkskolläraren och senare barn­omsorgs­chefen i Reggio Emilia, Loris Malaguzzi, möjligheten att utveckla sina pedagogiska tankar (med rötter i Maria Montessori, Vygotskij, systrarna Agazzi, Piaget, Freinet, Dewey, Freire) i Reggio Emilia. Reggio Emilias pedagogiska filosofi handlat om att barn är kompetenta och viktiga medborgare  –  och en pedagogik för demokrati som ledstjärna.

Utifrån detta synsätt arbetar Reggio Emilia inte bara lokalt för sin stad längre utan försöker också bygga ett internationellt nätverk, bland annat med Sverige, via Reggio Emilia Institutet.

www.reggioemilia.se