Barnplantorna – Riksförbundet för Barn med Cochleaimplantat och Barn med Hörapparat

Idag firar vi World Hearing Day över hela världen

World Hearing Day – ökat medvetande om hörselnedsättning

Vi är en lång rad organisationer globalt, som inser att kunskapen om hörselnedsättning bland beslutsfattare inom inte bara sjukvården utan på alla  nivåer i samhället är skrämmande låg. Det finns emellertid ett växande medvetande om att kunskapen om hörselnedsättning och dess påverkan på ett ökande antal människor måste ÖKA. Frågor om hur obehandlad hörselnedsättning påverkar enskildas liv, men också vilka effekter ekonomiskt det får för samhället måste komma längre upp på beslutsfattarnas agenda.

Frågan är hyperaktuell, det handlar om att samhället måste spendera pengar för att kunna spara!

“Spend to Save”

En rad rapporter internationellt har lyft dessa frågor. I samband med World Hearing Day poängterar WHO (World Health Organization) i rapporten “Action for Hearing Loss – Make a sound investment” att en rad åtgärder faktiskt är ytterst kostnadseffektiva. Åtgärder som

 • prevention – skydd mot höga ljud, behandling av öroninflammationer
 • tidig identifiering av hörselnedsättning – hörselscreening av nyfödda samt hörselscreening hos äldre över 50 år
 • rehabilitering tillsammans med stöd i heltidsanvändande av hörapparater
 • större tillgång till cochleaimplantat (CI)

Större insikter och fler åtgärder på en rad nivåer skulle spara pengar för samhället.

Kunskapen finns!

Vi vet genom en rad europeiska rapporter att

 • 51 miljoner vuxna i Europa har en hörselnedsättning och antalet ökar
 • personer med hörselnedsättning löper fem gånger högre risk att utveckla demens jämfört med normalhörande
 • äldre personer med hörselnedsättning löper 2.5 gånger högre risk att utveckla depression än de utan hörselnedsättning
 • hörselnedsättning hos äldre är en stor riskfaktor för social isolering och därmed kognitivt försämrade funktioner och demens
 • behandling med modern hörselteknologi (hörapparater, hörselimplantat/CI) är kostnadseffektivt
 • användning av hörapparater/CI ökar enskildas möjligheter att arbeta, tjäna pengar och därmed bidra till samhället
 • det finns fortfarande en stor variation i Europa över antal personer per 1 000 invånare som använder hörapparater/CI

CI-behandling underfinansierad i svensk sjukvård!

Behandling med cochleaimplantat/CI är fortfarande inte utifrån de behov som finns i Sverige. En bråkdel av vuxna med CI erbjuds CI på båda öronen d.v.s. i Sverige är det tydligen betraktat som “lyx” att höra på båda öronen!

Genom en CI-operation är vuxna och barn beroende av sjukvårdens patientansvar hela livet. Det kan för patienter med CI (barn, vuxna) handla om sjukvårdens ansvar för uppgradering av CI-processorer (apparater) vart femte år. Landstingen avsätter i flera regioner endast en mindre summa pengar till hjälpmedel inom sjukvården. Jämförelser borde göras med dyra läkemedelsbehandlingar istället för att se den yttre CI-processorn som ett hjälpmedel. Processorn är en del av en pågående livslång medicinsk behandling. En läkemedelsbehandling som kostar 100 000 kronor per patient och år ifrågasätts sällan in om sjukvården. En uppgradering till ny yttre CI-teknik vart femte år på 1 000 kronor/månad, patient och öra tycks fortsatt vara föremål för stora diskussioner inom offentligfinansierad sjukvård i Sverige. Uppgradering av CI-processorer hos barn och vuxna (med regelbundna intervall) som hör med cochleaimplantat ingår i sjukvårdens ansvar för en under livstiden pågående behandling.

Kunskapen finns men inte hos sjukvårdspolitiker?

Vi vet att

 • CI återskapar hörsel hos döva (barn, vuxna)
 • modern hörteknik som CI och digitala hörapparater samt avancerade tekniska hjälpmedel kan erbjuda barn skolgång på hemorten
 • modern hörteknik som CI/digitala hörapparater samt tekniska hjälpmedel kan innebära att vuxna kan leva ett aktivt liv samt arbeta på liknande premisser som andra
 • modern hörteknik förhindrar också att barn/ungdomar med hörselnedsättning blir en del i statistiken av utanförskapets pris på grund av misslyckad skolgång

Kostnaderna att inte behandla hörselnedsättning är gigantiska!

Sverige måste, liksom många andra länder, inse att behandling av hörselnedsättning och implementering av modern familjeintervention (Rehabilitering) är förutsättningar för att det internationella uttrycket “Spend to Save” ska bli en realitet. Vi har fortfarande långt kvar till att kunna säga “Happy World Hearing Day”. I Barnplantorna hoppas vi att “World Hearing Day” innebär att vi är ett ökande antal organisationer och enskilda individer, som väcker hälsoekonomiska frågor utifrån patientfokus, individfokus och människors rätt till inkludering och delaktighet. Vi vill verkligen fira “Happy World Hearing Day”. Fram tills dess ämnar vi i Barnplantorna och många med oss öka trycket på beslutsfattare inom sjukvården bl.a. för barns och vuxnas rätt till livslång behandling med CI ska garanteras.

Kostnaderna för samhället för obehandlad hörselnedsättning uppskattas inom EU till 178 miljarder euro årligen! Bland de stora kostnaderna för att inte behandla respektive underbehandla hörselnedsättning finns vårdkostnader.