Barnplantorna – Riksförbundet för Barn med Cochleaimplantat och Barn med Hörapparat

Utbildningsdepartementet rapporterar: Läsa-skriva-räkna garanti införs

Tidig stöd för ökad måluppfyllelse

Det har visat sig i ett flertal rapporter att elever inte får det stöd de behöver för att klara skolan. Dessutom sätts stödet ofta in för sent – så sent som i årskurs 9. Skolinspektionens granskning har dessutom visat att stödinsatser inte alltid är anpassade efter den individuella elevens behov. Det brister även när skolorna skyndsamt ska utreda och tillhandahålla det särskilda stöd en elev behöver. Skolinspektionen har även noterat att det finns brister i tillgång på elevhälsa samt att det finns brister i samverkan mellan elevhälsan och övrig skolpersonal.

Barnplantornas ordförande Ann-Charlotte Gyllenram konstaterar att

– det har under många år brustit i samverkan och samsyn mellan habilitering och skola gällande barn med hörselnedsättning på individnivå såväl som samverkan mellan kommuner och landstingets hörselhabilitering. Läsa-skriva-räkna-garantin är välkommen för att tidigt ge stöd till elever med särskilda behov. Det finns även behov av långsiktiga kontinuerliga bedömningar utifrån ett enskilt elevperspektiv då stöd kan behöva förändras över tid. Läsa-skriva-räkna-garantin känns som ett steg på rätt väg.

Läsa, skriva, räkna – en åtgärdsgaranti

För att alla elever ska få det stöd de behöver för att lära sig att läsa, skriva och räkna föreslår regeringen att en åtgärdsgaranti införs i förskoleklassen och lågstadiet i grundskolan, sameskolan och specialskolan. Det handlar om alla elevers rätt att nå så långt som möjligt i sitt lärande.

Garantin skickas nu på remiss till Lagrådet och avses att införas från hösten 2018.

Läs mer Läsa-skriva-räkna-garanti