Barnplantorna – Riksförbundet för Barn med Cochleaimplantat och Barn med Hörapparat

Barnvaccinationsprogrammet fungerar bra trots pandemin

Vaccinering av barn har hög prioritet

Folkhälsomyndigheten rapporterar att det svenska barnvaccinationsprogrammet har fortsatt att fungera bra även under den pågående pandemin. Det är synnerligen viktigt.

Varför följer Barnplantorna detta? Jo, väldokumenterade komplikationer i samband med mässlingen, hemofilus influenzae samt invasiva pneumokocker är meningit (hjärnhinneinflammation). Meningit har ett dramatiskt snabbt sjukdomsförlopp, är svårt att diagnosticera samt kan leda till död eller komplikationer som dövhet.

2008 – Barnplantorna var med och räddade liv!

Innan vaccinet mot invasiva pneumokocker infördes i barnvaccinationsprogrammet (alla barn födda efter den 1 oktober 2008 vaccineras) behandlades några barn varje år med CI efter att ha blivit döva till följd av meningit orsakad av invasiva pneumokocker. Under 2006-2008 drev Barnplantorna en stor massmedial kampanj för införandet av vaccin mot invasiva pneumokocker i barnvaccinationsprogrammet. Orsakerna var att inga barn ska behöva dö eller drabbas av dövhet till följd av meningit när vaccin finns. En annan orsak var ökad antibiotikaresistens till följd av pneumokockinfektioner.

Kampanjen var tillsammans med läkares och sjukvårdens arbete framgångsrik. Barnplantorna var med och räddade liv då vaccin mot invasiva pneumokocker infördes i barnvaccinationsprogrammet.

Vaccinet mot hemofilus influenzae typ B infördes i barnvaccinationsprogrammet 1992.

Dövhet orsakad av dessa båda bakterier är så gott som utrotat i Sverige tack vare vaccin. Vaccinationsgraden är hög i Sverige. Föräldrars förtroende för barnvaccinationsprogrammet är högt.

Barnplantorna fortsätter att arbeta brett genom att sprida kunskap utifrån klinisk beprövad erfarenhet och bred forskningsevidens.

BARNPLANTORNA