Barnplantorna – Riksförbundet för Barn med Cochleaimplantat och Barn med Hörapparat

WHO antar en handlingsplan för förebyggande åtgärder mot dövhet/hörselnedsättning

WHO antar global handlingsplan

Det är naturligtvis en viktig milstolpe i Barnplantornas strävan att alla med en hörselnedsättning i Sverige ska erhålla behandling inom sjukvård och habilitering utifrån de möjligheter som vi idag vet finns med moderna hörapparater och olika typer av hörselimplantat med bluetooth-teknik (streaming) för ökad delaktighet och livskvalitet för alla med en hörselnedsättning.

WHO uppskattar att över 360 miljoner människor (varav 32 miljoner barn) lever med en hörselnedsättning. Det innebär hela 5 procent av världens befolkning. Förekomsten ökar och den globala kostnaden för obehandlad hörselnedsättning uppskattas till 750 miljarder dollar årligen (enligt WHO faktablad – Action for Hearing Loss, make a sound Investment).

WHA, som är WHO:s förvaltningsorgan med 192 medlemsnationer, har nu antagit en resolution som innehåller viktiga huvuddrag för de konkreta och kostnadseffektiva steg som måste tas. Det handlar om att skapa ett ökat medvetande om frågan, program för hörselscreening vid avgörande tidpunkter i en individs liv (barn, vuxna) samt att öka tillgången till olika typer av hörhjälpmedel så väl som sofistikerade hörapparater och cochleaimplantat.

Resolutionen anger viktiga steg i en handlingsplan

Det finns en rad viktiga steg i WHO:s resolution som kommer att vara vägledande även för beslutsfattare i Sverige och i andra länder som

  • ökat medvetande hos beslutsfattare och alla i samhället om den höga förekomsten av hörselnedsättning och den påverkan hörselnedsättning har både socialt och ekonomiskt
  • behov av ökad tillgänglighet av prisvärda hörhjälpmedel av hög kvalitet inkluderande hörapparater och cochleaimplantat
  • att erbjuda hörselscreening för ett ökat antal grupper för att kunna identifiera och diagnostisera samt behandla öronsjukdomar hos både spädbarn samt äldre vuxna
  • ökad medvetenhet om hörselnedsättning orsakad av buller samt att implementera åtgärder mot bullerexponering i förskola/skola, yrkesliv och i hela våt samhälle
  • bedriva datainsamling om öronsjukdomar och hörselnedsättning för att utbilda, medvetandegöra och informera politiska beslutsfattare

Barnplantorna finner WHO:s resolution angelägen

I Barnplantorna har vi länge kämpat för att informera om att behandling av hörselnedsättning faktiskt är en besparing för samhället och inte en kostnad. Det handlar om att sjukvården både ska bedriva evidensbaserad och värdebaserad vård.

Barnplantornas ordförande Ann-Charlotte Gyllenram konstaterar

–  Sverige befinner sig i ett bekymmersamt läge då ingen tycks kunna presentera nationell statistik för kostnader inom hörselvården. Hur ska sjukvården då kunna bedriva en dialog med sjukvårdspolitiker och landsting.

Hörselproblem är vanliga men kostnaderna i Sverige för samhället tycks vara låga. I Barnplantorna finner vi detta märkligt. Någon jämförelse mellan andra medicinska eller medicintekniska behandlingar presenteras inte. WHO:s globala handlingsplan kommer att vara vägledande även för svenska beslutsfattare.

WHO – Action Plan for Hearing Loss