Barnplantorna – Riksförbundet för Barn med Cochleaimplantat och Barn med Hörapparat

#World Hearing Day – Sambandet Hörsel & Hälsa måste bli tydligare

Utvecklingen av hörselintervention avhängigt av synsätt

Idag firas #WorldHearingDay åter över hela världen. WHO (World Health Organisation) uppskattar att 466 miljoner barn och vuxna (över 40 miljoner barn) globalt lever med hörselnedsättning. Odiagnostiserad hörselnedsättning uppskattas kosta 750 miljarder USD (amerikanska dollar) årligen och påverkar dessutom individens möjligheter till kommunikation och goda hälsovillkor.  Det är positivt att medvetandet om behovet av ökade interventionsinsatser krävs.

Ändå hämmas utvecklingen av interventionsinsatser även i länder som Sverige i hur vi ser på hörselnedsättning.

Folkhälsomyndigheten bör uppdatera sitt synsätt på hörselnedsättning

Det är idag odiskutabelt att stora samhällsvinster är möjliga om ansvariga för sjukvården uppdaterar synsätten på hörselnedsättning från en kostnad till att se att god hörsel och hälsa är intimt förknippade med varandra. Cochleaimplantat-behandling har under alltför lång tid ansett vara en kostsam behandling inom sjukvården; när det snarast är en samhällsekonomisk besparing.

Entydig forskning och klinisk beprövad erfarenhet visar att alla våra sinnen är viktiga och förlust av sinnesfunktioner är förlust i hjärnaktivitet (neurologiska funktioner).

Det behövs i Sverige och många andra länder hälsa- och policystrategier för att optimal hälsa ska vara en möjlighet för alla under hela sin levnad.

Barn med dövhet/hörselnedsättning måste garanteras en optimal kontinuerlig vård och interventionsåtgärder i tiden under hela sin levnad, för att erbjudas möjligheter att utveckla hörsel, tal, språk och kognitiva förmågor. Utifrån ett folkhälsoperspektiv är priset för utanförskap gigantiskt för samhället.

För vuxna krävs hälsa- och policystrategier i tiden för att alla ska kunna bibehålla god hälsa under åldrandet. Optimering av alla sinnesfunktioner är viktigt.  Cirka 35 procent av demensfallen skulle kunna mildras genom att människor slutar röka, ökar den fysiska aktiviteten, minskar social isolering och vårdar sin mentala hälsa. 2017 publicerade dock ansedda The Lancet en rapport där all publicerad data om riskfaktorer för demens hade belysts. Rapporten visade att den enskilt största orsaken till demens, 9 procent, är hörselnedsättning.

Det finns behov hos Folkhälsomyndigheten att bedriva upplysning inom detta område.

Kostnaden av att inte behandla hörselnedsättning..

Folkhälsomyndigheten anger att ”Livsvillkoren och våra levnadsvanor påverkar vår hälsa. Det är den grundläggande utgångspunkten för allt folkhälsoarbete”. Ansvariga inom sjukvård/regioner måste snarast prioritera adekvata resurser till hörselprevention (vaccinering, hörselscreening av nyfödda såväl som äldre över 65 år) och hörselfrämjande/bevarande behandling för ökad livskvalitet. Folkhälsomyndigheten bör snarast verka för att tydliggöra den ekonomiska besparing för samhället som behandling av hörselnedsättning är.

Barn och vuxna med cochleaimplantat/hörselimplantat eller andra typer av hörapparater måste kunna lita på att sjukvården prioriterar dem som patientgrupp utifrån ett livsperspektiv. Konsekvenserna av att inte höra är gigantiska både för individen och samhället.

Det är dags att  beslutsfattare förstår kostnaderna av att inte behandla hörselnedsättning!

Skifte i synsätt på hörselnedsättning nödvändigt

I en intressant artikel Can Hearing Aids Help Prevent Dementia  beskrivs behoven av att både fördjupa våra synsätt på hörselnedsättning men också ändra fokus för att utveckla intervention i tiden samt adekvat samhällsinformation om hörselnedsättning.

I artikeln konstaterar ÖNH-läkaren, Justin Golub vid Columbia University Medical Center

“changing how we think about the relationship between hearing and health might inspire people to take precautions to prevent hearing loss and to treat it sooner. “We always frame it as a disability,” he says. “But I like the idea of hearing fitness. Better hearing is better for you and better for your mind. If you tell a college student, ‘Don’t blast your ears with loud noise because when you’re 70 and you have a lot of hearing loss, you’re at an increased risk of dementia,’ they’re not going to care about that. But if you say, ‘Hey, hearing is good for your brain, the more hearing you have is better,’ that has immediate implications.”

Hörsel & “Hearing fitness” d.v.s. att ta hand om sin hörsel är bra för din hjärna och främjar “fitness”. Med denna terminologi skulle kanske många, som utsätter sig för höga ljud antingen i arbetet utan hörselskydd eller via lyssnande på musik onödigt högt i hörlurar öka sitt medvetande om “Hearing & Hearing fitness”.

Ta hand om din hörsel: Det är bra för din hjärna och hälsa utifrån ett livsperspektiv. Börja nu oberoende av hur gammal du är – det handlar om din hälsa!

Idag firas #WorldHearing Day globalt. Vi blir fler och fler som är organiserade och kommer att driva och medvetandegöra frågor om Hörsel & Hälsa nationellt såväl som internationellt.

BARNPLANTORNA