Barnplantorna – Riksförbundet för Barn med Cochleaimplantat och Barn med Hörapparat

Sjukvården måste informera föräldrar om CMV viruset!

CMV-testa alla nyfödda!

Cytomegalovirus-infektion (CMV) tillhör herpesvirusgruppen, och är vanligt förekommande i samhället. Man räknar med att omkring 70 procent av alla vuxna svenskar har haft CMV. Det är viktigt att förstå skillnaden mellan en medfödd CMV-infektion och CMV som man får efter födseln. Det är bara den medfödda CMV-infektionen som ger upphov till olika skador som exempelvis hörselnedsättning och/eller hjärnpåverkan. Det är en stor spridning i hur viruset drabbar enskilda personer. En del barn är till synes oskadade medan andra kan ha flerfunktionshinder.

BARNPLANTORNA är en patientorganisation för föräldrar till barn med grav hörselnedsättning/dövhet som får höra genom behandling med cochleaimplantat (CI). En del barn, vars föräldrar är medlemmar i Barnplantorna, har  konventionella hörapparater. Etiologin till barns hörselnedsättning/dövhet är inte sällan en medfödd CMV-infektion. Nyföddhetsscreening eller riktad screening av riskgrupper hade tidigt kunnat fånga upp dessa barn och rätt åtgärder med intervention hade kunnat påbörjas omgående.

I Ontario i Kanada screenas alla nyfödda via PKU-testet. Om det visar sig att barnet har CMV görs en utvidgad hörselscreening samt remiss till lokalläkare där familjen bor för uppföljning av barnets utveckling.

Vaccin bör utvecklas!

Prevention. En av de viktigaste åtgärderna för att stoppa medfödd CMV är att utveckla ett verksamt vaccin. Forskning har bedrivits sedan 1970-talet på området. Vaccination med mRNA är det man just nu kommit längst med i utvecklingen. Ännu tycks dock inget vaccin vara utvecklat i närtid.

Ge kunskapsbaserad information om CMV till gravida nu!

Fördelarna att screena alla nyfödda är betydande för barn och familjer som drabbats, och det är en stor grupp i samhället. Det möjliggör att man kan erbjuda antiviral behandling vid behov och man kan tidigt kartlägga och behandla de barn som får en hörselnedsättning och/eller hjärnskada. Man kan lättare erbjuda olika skräddarsydda behandlingsinsatser från start till individer med CMV. Med nyföddhetsscreening blir CMV också mer känt i samhället, vilket går hand i hand med ökad förebyggande information till blivande föräldrar. Förutom screeningen framhölls i flera föredrag (vid en konferens i Kanada 2022) vikten av att det även krävs preventiva utbildningsinsatser. Framförallt att ge kunskapsbaserad information om CMV till gravida kvinnor. Information om hur de kan skydda sitt foster från smitta genom att exempelvis vara extra noga med handhygien och kunskap om varför det är viktigt. Så länge vaccination inte är inom räckhåll är det screening och preventiva åtgärder som måste till för att man ska kunna förhindra spridning och hantera CMV i vården och samhället.

Detta påpekar Ulrika Löfkvist, docent och lektor vid Institutionen för folkhälsa och vårdvetenskap vid Uppsala universitet efter att ha deltagit vid Congenital Cytomegalovirus (CMV) Public Health and Policy Conference 2022 i augusti 2022 i Ottawa i Kanada.

Hennes reportage från konferensen läser du i BARNPLANTABLADET. klicka på länken Reportage från CMV konferens 2022 i Kanada

Sverige ligger efter i att informera föräldrar om CMV!

BARNPLANTORNA