Barnplantorna – Riksförbundet för Barn med Cochleaimplantat och Barn med Hörapparat

När implementeras LENA metodiken i interventions-verksamheterna?

Sedan nästan tio år tillbaka är AVT (Auditory Verbal Therapy) metodiken väl utbredd i interventionsverksamheterna (hörselhabiliteringen) i Sverige. Fast Barnplantorna skulle gärna vilja veta om AVT erbjuds alla föräldrar till förskolebarn med hörselnedsättning (inte bara familjer till barn med CI)? Hur ser kvaliteten ut på den AVT som erbjuds är en annan intressant fråga.

Tidig intervention idag ska bygga på den evidens som finns att föräldrarna är klienten inom familjeinterventionen. Det handlar om det koncept som förs fram inom AVT att föräldrar kan vägledas i att bli goda kommunikatörer för sitt barn. De tre första åren i ett barns liv är avgörande för att bygga en språklig och kommunikativ grund och avgörande för framgångsrik skolgång. Konsekvenserna för barnet är livsavgörande om inte detta sker.

Det leder oss i Barnplantorna till frågan när LENA-metoden erbjuds parallellt med AVT i Sverige. Om föräldrar  vägleds och får insikter i (av interventions-verksamheterna) att deras kommunikation med barnet har stor betydelse både för hörsel- och talutveckling men också för social, emotionell och kognitiv utveckling skulle fler barn vara språkligt välrustade för skolstart.

LENA (Language Environment Analysis) består av en mätapparatur som barnet bär under dagen. LENA-apparaturen mäter ljudmiljön under alla timmar som mätutrustningen är på. Dessutom mäter den barnets vokalisation, turtagning och hur många ord den vuxna använder i kommunikation med barnet. Utifrån detta kan professionellt ansvarig för LENA inom interventionen få en viktig överblick av kommunikationen i familjen och på så sätt vägleda föräldrar i kommunikation med barnet. Det blir också tydligt för föräldrar att deras kommunikation med barnet utvecklar barnets talutveckling. Det tror vi entusiasmerar föräldrar.

LENA och AVT bör snarast gå hand i hand inom interventions-verksamheterna i Sverige för alla barn med hörselnedsättning. Barnplantorna har under många år varit i framkanten av utvecklingen genom att sprida evidensbaserad information.