Barnplantorna – Riksförbundet för Barn med Cochleaimplantat och Barn med Hörapparat

Myter drabbar döva barn till döva föräldrar

Cochleaimplantat – hörsel i en ny era för döva barn

Idag genomgår över 90 procent av döva barn i Sverige en CI-behandling, som initieras med en operation/implantation. Metoden är framgångsrik och genom nationell hörselscreening direkt på BB diagnostiseras döva barn tidigt. Innebörd är att barn diagnostiserade med dövhet/grav hörselnedsättning kan genomgå en cochleaimplantat-operation redan vid cirka fem, sex månaders ålder. Detta revolutionerar för döva barn att så tidigt få höra. Därmed ges de möjligheter till normal hörsel- och talutveckling.

Kliniska beprövade erfarenheter och evidens finns. CI är idag en etablerad behandlingsmetod.

Spridning av myter gör att CI är kontroversiellt i vissa kretsar

Ändå är CI för döva barn fortsatt kontroversiellt trots evidens och klinisk beprövad erfarenhet. Unga döva föräldrar, döva pga Connexin 26 tackar nej till CI för sina döva bebisar. Kunskap finns idag om att dövhet på grund av Connexin 26 (den vanligaste genetiska orsaken till dövhet) ändå ger mycket goda möjligheter till normal hörsel- och talutveckling, om CI-operation utförs under ett års ålder (gärna redan vid sex månader). Föräldrar gör därmed ett viktigt val för sina barn tidigt utifrån ett livsperspektiv för barn, antingen de säger JA eller NEJ till cochleaimplantat för sina barn. Ett ökande antal döva föräldrar säger nej till CI för sina barn. Det blir ett ödesval för barnet!

Döva barn till döva föräldrar kan bli fullt tvåspråkiga

Connexin 26 – tidig CI-operation – förskola med hörande barn – utvecklad intervention (hörselhabilitering)/föräldrastöd till döva föräldrar innebär med stor sannolikhet normal hörsel- och talutveckling för barnet. Samtidigt utvecklar barnet sitt modersmål (teckenspråk) i hemmiljö av sina föräldrar.

Dessa barn till döva föräldrar skulle i likhet med de s.k. hörande CODA barnen (Children of Deaf Adults) kunna bli brobyggare från dövvärlden ut i majoritetssamhället.

Barn är alla vuxnas ansvar!

Vi är alla skyldiga barnen, så även i detta fall dövorganisationerna och diverse andra aktörer och myndigheter, att vara uppdaterade med kunskap i tiden för barnens skull. Det handlar om att stödja föräldrar (hörande och döva) att göra optimala val för sina barn utifrån ett livsperspektiv för barnet och inte utifrån vuxnas livsperspektiv av idag! Det är att ha ett rättighetsperspektiv även för dagens döva barn.

Det finns inte längre några tveksamheter eller hinder för cochleaimplantatbehandling förutom dogmatiska synsätt.