Barnplantorna – Riksförbundet för Barn med Cochleaimplantat och Barn med Hörapparat

Lägesrapport barn med cochleaimplantat

Identifiera gap inom forskningen

I Journal of Deaf Studies and Deaf Education 2017, 1-16 återfinns en intressant artikel, Literacy Outcomes in Deaf Studentas with Cochlear Implants: Current State of Knowledge av Connie Mayer och Beverly J. Trezek.

Syftet med artikeln är att närmre studera befintlig forskning avseende läs- och skrivfärdigheter hos barn med cochleaimplantat (CI). Mayers och Terezeks målsättning är också att föreslå forskningsområden för framtiden. 21 forskningsrapporter inom området läs- och skrivfärdigheter avseende CI-användare identifierades under en 20-årsperiod (1997-2016), som samlat representerade över 1 000 CI-användare.

Historiska utmaningar för döva elever

Det är väl dokumenterat historiskt att döva elever alltid kämpat med läs- och skrivutveckling. Jämfört med hörande elever har de legat långt efter under flera decennier. (Allen, 1986; Conrad, 1979; Pintner & Patterson, 1916; Traxler, 2000). Att läsa och skriva grundar sig på auditiva processer. Mayer och Terezek identifierar ett paradigmskifte de senaste 20 åren som påverkar läs- och skrivutvecklingen för döva barn. Det handlar om hörselscreening av nyfödda samt tidig hörapparatutprovning och CI-behandling.

Stark korrelation talat språk och läs- och skriv

Genom nyföddhetsscreening av hörsel möjliggörs tidig hörapparatanpassning och CI-behandling. Detta innebär i regel att även döva/gravt hörselskadade barn utvecklar talat språk (Ganek, McConkey Robbins & Niparko, 2012). Genom studier av den hörande populationen barn vet vi att det finns en stark korrelation mellan talat språk och utvecklingen av läs- och skrivfärdigheter. Denna korrelation är naturligtvis också giltig avseende döva barn med CI (Mayer & Trezek, 2015; Paul, Wang & Williams 2013).

Breddad forskning nödvändig

Mayer och Trezek menar dock att forskningen fram till dags dato avseende inverkan av CI-behandling har fokuserat primärt på utveckling av hörsel, tal och språk och därmed haft ett alltför litet fokus på läs- och skrivfärdigheter (Archbold, 2010; Archbold & Mayer, 2012). Det konstateras av Mayer och Trezek att vi behöver mer longitudinell forskning inom läs- och skrivområdet, men att döva barn med cochleaimplantat ändå uppvisar helt andra resultat även avseende läs- och skrivutveckling jämfört med som tidigare historiskt har redovisats för döva barn. Ett tydligt paradigmskifte menar Mayer och Trezak. Dock en “brasklapp”; vi bör fortsätta att forska på gruppen barn med dövhet och hörselnedsättning för att identifiera svagheter i forskningen med syfte att utveckla pedagogiskt stöd och interventionsverktyg.

Barn med CI är en heterogen grupp där det är angeläget att forskningsfokus utvecklas. Vi behöver mer kunskap om vilka faktorer som påverkar läs- och skrivutveckling.

Barnplantorna är väl medvetna om den forskning som pågår inom läs- och skrivområdet avseende barn med CI i Sverige. Vi samverkar även med en rad svenska forskare. Om forskning globalt kan samordnas kan vi få större populationsstudier att studera. Tydligt är emellertid att vi lever i en spännande tid där döva barn kan höra med ett återskapat sinne  – cochleaimplantat.