Barnplantorna – Riksförbundet för Barn med Cochleaimplantat och Barn med Hörapparat

#CochlearImplantDay speglar en fantastisk utveckling

Cochleaimplantat med passion att HÖRA och HÖRA TILL

Cirka en miljon individer (barn, vuxna) hör med cochleaimplantat (CI) globalt. I Sverige har cirka 2 000 personer erhållit CI som barn och ungefär 4 000 vuxna hör med CI.

Cochleaimplantat är idag en etablerad behandlingsmetod inom sjukvården att återskapa ett sinne; hörselsinnet. Cochleaimplantat är en fortsatt pågående process i utveckling av implantaten, kirurgin och interventionsverksamheterna (hörselhabilitering). För att optimera hörsel- och taluppfattning efter en CI-operation (inkoppling) krävs en tvärprofessionell samverkan med föräldrar/individ med CI, sjukvård och intervention, som också måste vara under pågående utveckling. För ett ökat antal barn innebär hörsel med CI att utveckla nästintill normal hörsel och tal, vilket kommer att vara avgörande för deras möjligheter att ta plats i vårt gemensamma samhälle på samma villkor som alla andra. Allt fler barn har växt upp till unga vuxna inkluderade i vårt samhälle.

Men hur var det allt började?

Cochleaimplantat – en ny epok i dövas historia

Den 25 februari 1957 initierade två franska läkare, André Dijourno och Charles Eyries cochleaimplantat genom att stimulera hörselnerven via en elektrod utanför koklean (snäckan).

Cochleaimplantatets historia går tillbaka till slutet av 1700-talet när den italienske vetenskapsmannen Allessandro Volta stimulerade öronen med statisk elektricitet. Forskare fortsatte under århundraden att utveckla metoder för att ge örat och hjärnan hörselupplevelser. Under 1950-talet och framåt arbetade två läkare parallellt med att utveckla cochleaimplantat., Graeme Clark i Australien och William House i USA. 1978 implanterades en man i Australien av Clark. Det blev en stor framgång då mannen kunde höra sin röst och känna igen vissa ord. 1983 lanserades det första flerkanaliga implantatet och 1985 blev det godkänt av amerikanska FDA (Food and Drug Administration) för implantering på vuxna. 1990 godkände FDA flerkanaliga implantat på minderåriga barn. Det var början på en fantastisk utveckling.

Historiska milstolpar i utveckling av cochleaimplantat

För döva barn är utvecklingen av cochleaimplantat revolutionerande. På Barnplantornas hemsida kan du läsa mer om barn, ungdomar och unga vuxna och hur CI är avgörande för deras möjligheter att vara inkluderade; HÖRA och HÖRA TILL. Läs mer här http://www.barnplantorna.se/berattelser-om-ci/

Milstolparna i CI-utvecklingen i Sverige där Barnplantorna varit pådrivande är

  • första minderåriga barnet i Sverige opereras med CI 1991
  • dövfödda barn behandlas med CI (1995)
  • införandet av dubbla CI för barn (tidigt 2000-tal)
  • införandet av vaccin mot invasiva pneumokocker i barnvaccinationsprogrammet  (2008); förhindra meningit och dövhet
  • CI-operationsåldern för barn sjunker under ett års ålder

Idag CI-opereras små barn redan vid 5-6 månaders ålder när hjärnans plasticitet är som störst. Vi hör med hjärnan.

CI-behandling är ändå underfinansierad!

Det behövs återkommande, omfattande och evidensbaserad information för att visa att CI inte är en dyr behandlingsmetod. Här har Barnplantorna som patientorganisation varit synnerligen aktiva.

År 2020 redogjorde Barnplantorna för  jämförelser mellan kostnaderna i sjukvården för olika sjukdomar (diagnoser) . Underlaget var en rapport från Macquarie University – Centre for the Health Economy, en kostnadseffektivitetsanalys gällande CI för vuxna. Kostnadseffektiviteten för CI-behandling jämfördes bl.a. med knäplastik! Socialstyrelsens kriterier visade på måttliga kostnader för sjukvården för både knäplastik och cochleaimplantat. Notera att det utförs cirka 15 500 knäplastik operationer årligen jämfört med cirka 200 CI-operationer!

CI-behandling är grovt underfinansierad i Sverige liksom i många andra länder. Obehandlad hörselnedsättning/dövhet eller ej optimal individuell intervention/(re)habilitering kan få långtgående sociala konsekvenser och är också ett av Europas mest utmanande hälso/sjukvårdsproblem, vilket WHO också har påpekat.

Vi vet att

  • social isolering påverkar hälsan hos både barn och vuxna Det finns en stark korrelation mellan hörselnedsättning, kognitiv oförmåga, psykisk ohälsa, kommunikation etc.
  • att utveckla ett talat språk om man är född döv men hör med CI kan innebära ökad frihet, större möjligheter till utbildning och framtida arbete.

Läs reportaget Är det dyrt att behandla med cochleaimplantat;  klicka på CI är inte dyrt

Behandlingen är underfinansierad! Jämlik och tillgänglig sjukvård med högsta kvalitet måste bli en realitet även för barn och vuxna i behov av cochleaimplantat. De som hör med CI måste garanteras livslång behandling utifrån uppdaterad teknik.

Det är dags att sjukvårdsregionerna uppdaterar sin kunskap om cochleaimplantat och erbjuder CI-sjukvården verklighetsanpassade ekonomiska realiteter att verka utifrån, för att de i sin tur ska kunna verka utifrån behovsplanering och erbjuda patienterna kontinuitet i sin livslånga behandling.

Cochleaimplantat handlar om att bejaka utvecklingen

Idag är en särskild dag för alla som HÖR med cochleaimplantat – dagen som symboliserar Cochleaimplantatets ”födelse” den 25 februari.

Barn och vuxna med CI, föräldrar, anhöriga, Barnplantorna och många fler organisationer och samverkanspartners såväl nationellt som internationellt ; idag firar vi att få vara en del i ett historiskt skeende som Gerry O´Donoghue ansedd CI-kirurg/professor har beskrivit som

We are not in the end; we are not even in the beginning of the end; we have just reached the end of the beginning. There is so much more to learn in the field of children with hearing impairment. We are looking into the future  in understanding hearing impairment.

Detta bevingade futuristiska perspektiv visar att vi alla med stor vidsynthet och öppet sinnelag bör fortsätta att sträva efter att bejaka utvecklingen och därmed stödja barn och vuxna med dövhet/hörselnedsättning som hör med cochleaimplantat att utvecklas till sitt Bästa JAG.

Idag firar vi alla UTVECKLINGEN av cochleaimplantat

BARNPLANTORNA