Barnplantorna – Riksförbundet för Barn med Cochleaimplantat och Barn med Hörapparat

Barnplantorna på rätt väg – Hjärnforskning i tiden

Kognition – lärande – hörsel

Barnplantorna har länge befunnit sig i framkanten av spridande av kunskap om att barns utveckling av hörsel hänger ihop med kognition, mentaliseringsprocsser, social utveckling, språkutveckling, förutsättningar för läs- och skrivutveckling och lärande. Därför är det glädjande att Skolverket nu låter hjärnforskare  (Martin Ingvar m.fl.) tycka till om läroplanen för att på bästa sätt värna om alla barns utveckling.

Inom barnhörselområdet – “We hear with the brain”

Inom området barn med hörselnedsättning hindras utvecklingen av bakåtsträvare, som inte vill se hur viktig kognitions-kunskapen är inom skola/lärande och interventionsverksamhet för att optimera utvecklingen hos varje barn med hörselnedsättning dvs. ge dem grundläggande förutsättningar för inkludering i vårt gemensamma samhälle.

Professor Carol Flexer (USA) har vid åtskilliga tillfällen bjudits in av Barnplantorna att tala just om detta dvs. We hear with the brain.

Lärarnas Tidning rapporterar om Skolverkets samverkan med hjärnforskare

För att erbjuda barn de allra bästa förutsättningar krävs samverkan samt lyhördhet inför kunskap. Därför är det glädjande att Skolverket nu välkomnar elevhälsan och hjärnforskare i arbetet med skolans styrdokument. Alla med djup kunskap om elevernas kognitiva utveckling ska involveras, poängterar generaldirektör Peter Fredriksson vid Skolverket.

En myndighet skiljer sig från övriga myndigheter inom skolområdet och det är SPSM (Specialpedagogiska Skolmyndigheten) som bjuder in till en konferens om dövas historia för att  garantera  rätten till dövas kultur och historia för barn och ungdomar med dövhet och hörselnedsättning. Hur kulturideologiska aspekter kan sammanlänkas med en statlig skolmyndighets uppdrag är fortsatt svårförståeligt.

Den kände hjärnforskaren professor Martin Ingvar påpekar i boken Kunskapssynen och Pedagogiken (författare Martin Ingvar, Inger Enkvist, Magnus Henrekson, Ingrid Wållgren) att “språket och läsningen är nyckeln till mognad av det abstrakta tänkandet”. För de som inte har en ideologisk syn på barn med hörselnedsättning är kunskapen om hörselsinnet och utveckling av hörsel en känd faktor i utveckling av språk och läs- och skrivutveckling.