Barnplantorna – Riksförbundet för Barn med Cochleaimplantat och Barn med Hörapparat

Rapport visar: Cochleaimplantat är ingen dyr behandling i sjukvården!

CI är kostnadseffektivt i jämförelse med andra behandlingar i sjukvården

Cochleaimplantat (CI) är en av de största medicintekniska landvinningarna i modern tid att återskapa ett sinne; hörselsinnet. Under flera decennier har behandlingen med CI i sjukvården varit behäftad med en rad förutfattade meningar, som har saknat grund i evidens. Till exempel att behandlingen är dyr. Efter över tre decennier av behandling av barn och vuxna finns tillräckligt med klinisk beprövad erfarenhet och evidens för att konstatera att cochleaimplantat är en framgångsrik och kostnadseffektiv behandling.

Kostnaderna för CI jämförs vetenskapligt med andra diagnoser

För första gången finns nu äntligen en vetenskaplig rapport där kostnaderna för cochleaimplantat i sjukvården jämförs med kostnaderna för behandling av andra medicinska diagnoser (sjukdomar).

”Global Burden Disease”, GBD-studien är en systematisk vetenskaplig ansats att jämföra sjukdomsbörda med olika sjukdomar, skador och riskfaktorer.

Behovsplanering av CI-sjukvården är angeläget!

Barnplantorna har länge påpekat hur angeläget det är sjukvården behovsplanerar CI-vården för att erbjuda patienter (barn, vuxna) kontinuitet i sin livslånga behandling. Det är också nödvändigt för att sjukvården ska kunna bedriva vårdplanering i verksamheten och att CI-behandling ska kunna erbjudas alla i Sverige där en CI-behandling är medicinskt indicerat. Det handlar om att

  • Fler vuxna med en progredierande hörselnedsättning erbjuds CI. Det CI-opereras cirka 200 vuxna per år (och då erbjudes de flesta endast CI unilateralt, på en sida). Gapet är stort mellan behov och genomförande av CI-behandling.
  • Uppgradering till ny yttre teknik (CI-processor) sker i genomsnitt efter 8.8 år (längsta uppgraderingsintervallet i Europa)

Rapport visar att CI inte är dyrt!

I en studie från Macquire University – Centre for the Health Economy har en kostnadseffektivitetsanalys gällande CI för vuxna utförts. Studien baseras på svenska förhållanden dvs den svenska vårdprocessen samt svenska kostnadsdata från Karolinska Universitetssjukhuset och Sahlgrenska Universitetssjukhuset.

Nyckelbegrepp QALY och ICER jämför diagnosbehandlingar

Från Statens Beredning för Medicinsk Utvärdering, SBU rapport ”Hälsoekonomiska utvärderingar” anges QALY som ett hälsorelaterat effektmått som visar på livskvalitet över tid och används vid jämförelser mellan olika medicinska insatser.

ICER är kvoten mellan kostnadsskillnad och effektskillnad, som visar på det ekonomiska värdet av en insats i jämförelse med ett alternativ. Alltså anger ICER, kostnaden för att uppnå ytterligare en effektenhet när man byter från den ena metoden till den andra.

Socialstyrelsen definierar olika nivåer avseende kostnadseffektivitet ICER (Kostnad/QALY i SEK) enligt

  • Låg kostnad ≤ 100 000
  • Måttlig kostnad 100 000 – 499 000 SEK
  • Hög kostnad ≥ 500 000 SEK
  • Mycket hög kostnad ≥ 1 000 000 SEK

Behandling med CI jämförbart med knäplastik!

Nu kan äntligen sjukvården placera in behandlingen med CI i ett ekonomiskt sammanhang när kostnadseffektiviteten mellan olika kirurgiska behandlingar kan jämföras. Följande framkommer

  • Knäplastik har ett ICER-värde på 150 454 SEK/QALY. Medelåldern vid operation är 68.8 år. 15 500 knäplastik-operationer utförs årligen.
  • CI-behandling har ett ICER-värde på 145 967 SEK. Medelåldern vid CI-operation är 61 år. Årligen utförs cirka 200 operationer!

Både knäplastik och CI-operationer betingar enligt Socialstyrelsens kriterier nivån på måttlig kostnad, men ändå; behandlingen med CI är synnerligen gravt underfinansierad. Nationellt torde cirka 15 000 vuxna uppfylla de medicinska kriterierna för CI-behandling!

Slutsats: Det är inte dyrt!

Behandlingen är underfinansierad. Jämlik och tillgänglig sjukvård med högsta kvalitet måste bli en realitet även för barn och vuxna i behov av cochleaimplantat. De som hör med CI måste garanteras livslång behandling utifrån uppdaterad teknik.

Det är dags att sjukvårdsregionerna uppdaterar sin kunskap om cochleaimplantat och erbjuder CI-sjukvården verklighetsanpassade ekonomiska realiteter att verka utifrån, för att de i sin tur ska kunna verka utifrån behovsplanering och erbjuda patienterna kontinuitet i sin livslånga behandling.

Läs mer om rapporten här   CI är inte dyrt! 

BARNPLANTORNA