Barnplantorna – Riksförbundet för Barn med Cochleaimplantat och Barn med Hörapparat

Ökat behov av information om CMV inom sjukvården

Hur många har kännedom om CMV och konsekvenserna av det?

Det är fortsatt alltför få inom sjukvården som har kännedom om CMV (cytomegaloviruset) och konsekvenserna av det. Mer kunskap skulle kunna spara pengar, men framförallt stöd till barn och familjer.

Ett antal barn med cochleaimplantat och/eller konventionella hörapparater har förvärvat sin hörselnedsättning eller dövhet redan som foster. De är genom modern smittade av CMV (cytomegaloviruset).

CMV är ett virus som överförs från person till person via kroppsvätskor som saliv eller urin. För personer med ett intakt immunförsvar orsakar det oftast tillfällig feber eller huvudvärk. För en gravid kvinna kan det få avsevärt allvarligare konsekvenser. Den gravida kvinnan kanske inte själv känner sig sjuk, men CMV viruset kan genom moderkakan infektera fostret och orsaka permanenta funktionsnedsättningar som hörselnedsättning och hjärnskador som orsakar intellektuella handikapp av olika grader.

Studier från Kanada, USA, Frankrike, Schweiz, Nederländerna och Japan visar att 61-87 procent av gravida kvinnor aldrig har hört talas om CMV!

Ingen information till gravida kvinnor?

Det rapporteras inte heller om några kampanjer för att medvetandegöra gravida kvinnor hur de kan skydda sin baby mot CMV. Genom att gravida kvinnor inte har någon kunskap om CMV riskerar också bebisar att infekteras med CMV. Det ska jämföras med informationskampanjer rörande listeria som kan orsaka svåra infektioner hos gravida och kan undvikas genom att inte under graviditeten äta mjuk delikatessost, rå fisk eller rått kött.

Ändå rapporteras det t.ex. att CMV är mer vanligt bland gravida än listeria.

Förebyggande informationsarbete samt vaccin krävs

Information om CMV och hur det kan förhindras hos nyfödda måste öka. Kvinnor bör medvetandegöras att de kan drabbas av CMV genom kontakt med småbarn. För att undvika att drabbas av CMV kan följande åtgärder minska spridning och minska antalet nyfödda med CMV

  • dela inte mat eller dricka med små barn
  • stoppa inte barns nappar eller leksaker i din egen mun
  • undvik kontakt med små barns saliv när du pussar barnet
  • god handhygien; tvätta händerna noga efter blöjbyte etc.

Barnavårds- och mödravårdscentraler har en stor uppgift här. En nyfödd av fem som föds med CMV kommer att ha permanenta skador. En del skador är inte synliga i spädbarnsåldern, men kan yttra sig som koncentrationssvårigheter, intellektuellt nedsatt funktionsförmåga etc i skolan. Genom information och diagnostisering kan barn få rätt stöd.

Nordisk studie banar väg?

I en tvärvetenskaplig forskningsstudie utförd av Ulrika Löfkvist, Lena Anmyr, Eva Karltorp och Cecilia Henricson vid Oslo Universitet, Karolinska Universitetssjukhuset och Karolinska Institutet fastslås att

  • 90 procent av barnen i studien med cCMV (kongenital CMV) och cochleaimplantat (CI)  hade skadade balansfunktioner
  • 20 procent hade synnedsättning
  • 15 procent var diagnostiserade med autism
  • 20 procent var diagnostiserade med ADHD

I studiens slutsats konstateras att barn med cCMV har högre risk för att utveckla inlärningssvårigheter i skolan på grund av svårigheter med fonologiskt arbetsminne och pragmatiska färdigheter i sociala samspel. Detta kan och kommer att få konsekvenser för barns skolgång.

Studien i sin helhet kan läsas på länk Barn med cCMV och användare av cochleaimplantat 

Screening, information och utveckling av vaccin!

Behovet av fler studier liksom information är stort. Det är även angeläget att CMV-screena alla nyfödda barn. Med information till blivande föräldrar och nationell screening hade barn kanske sluppit bli smittade. Barn som trots allt blir smittade skulle kunna få anti-viral medicin redan vid födseln samt riktade specifika interventionsinsatser.

Forskning rörande vaccin mot CMV pågår. Barnplantornas forskarkontakter inom CMV-området är Ulrika Löfkvist (ass.professor/PhD) och Eva Karltorp (MD och PhD).