Barnplantorna – Riksförbundet för Barn med Cochleaimplantat och Barn med Hörapparat

Internationell #CochlearimplantDay förenar alla globalt

Med Passion att Höra och Höra Till

Familjer till barn som hör med cochleaimplantat (CI), vuxna som hör med CI, deras anhöriga samt yrkesverksamma inom området cochleaimplantat i interventionsverksamheterna är alla förenade i en passion för ett pågående utvecklingsområde – Cochleaimplantat som återskapar hörselsinnet.

Globalt firar idag cochleaimplantat 67 år. Denna dag, den 25 februari är en stark påminnelse om en rad engagerade forskares brinnande övertygelse att behandla och bota dövhet.  Den 25 februari 1957 initierade två franska läkare, André Dijourno och Charles Eyries cochleaimplantat genom att stimulera hörselnerven via en elektrod utanför koklean (snäckan).

En av upphovsmännen till dagens flerkanaliga implantat, dr. Graeme Clark beskrev sin passion och drivkraft i sina memoarer ”I want to fix ears”

We stand on the shoulders of others, so we can see ahead, and we have the responsibility to let the next generation stand on our shoulders and see ahead. If we have been able and fortunate to do something that´s been worthwhile then we should encourage others coming along and share that excitement

I Europa hör över 500 000 barn och vuxna med cochleaimplantat!

EURO-CIU, the European Association of Cochlear Implant Users tydliggör nyckelområden som det ställs stora krav på, för att alla som hör med CI ska erbjudas möjligheter att optimera sina individuella möjligheter att höra med cochleaimplantat. Det handlar om

Medvetande: Alltför många är omedvetna om möjligheterna med cochleaimplantat och individens rätt till livsförändrande hörselteknologi. Behandlingen med cochleaimplantat är underfinansierad! Läs mer http://www.barnplantorna.se/cochleaimplantat-aterskapar-horselsinnet-varden-underfinansierad/

Tillgång: Tillgång till och rätten till cochleaimplantat måste bli universell. Även i Sverige är tusentals vuxna med grav hörselnedsättning ovetande om möjligheter med cochleaimplantat. Varför? Vi vet att cochleaimplantat är kostnadseffektivt! Utifrån ett samhällsperspektiv (kostnader för demenssjukdomar, psykisk ohälsa, arbetslöshet etc) är, att inte behandla grav hörselnedsättning optimalt en samhällsekonomisk katastrof. För den enskilde är konsekvenserna förödande. I Sverige är behandling med cochleaimplantat trots det gravt underfinansiera!.

Rehabilitering/intervention: För fungerande hörsel är alla med cochleaimplantat beroende av intervention (rehabilitering), som ständigt är i fas med utvecklingen av cocheaimplantat (inre och yttre delar, processorer).  Ett ökat samarbete mellan interventionsverksamheter, forskare och leverantörer av cochleaimplantat är ett måste!

Life-long Care: Sjukvården har ett livslångt ansvar för varje individ med cochleaimplantat. Det handlar om implantaten såväl som cochleaimplantat-processorerna. Alla, barn och vuxna, som hör med cochleaimplantat ska garanteras nödvändiga processor-uppgraderingar regelbundet efter behov och inte utifrån sjukvårdens ”brist” på pengar.

Behovsplanering saknas!

Det saknas fortfarande, efter över trettio år, en behovsplanering av vården avseende behandling med cochleaimplantat. Det saknas även medicinska riktlinjer för cochleaimplantat på barn, vilket konstateras genom en närmre genomgång av sbu.se, Statens Beredning för Medicinsk och Social Utvärdering. Riktlinjerna är från 2006, enligt professor Elina Mäki-Torkko!

Investera i cochleaimplantat

Cochleaimplantat är en investering i varje individs livskvalitet både för barn och vuxna som hör med cochleaimplantat, men också för staten. Genom att investera i cochleaimplantat-vården kan utvecklingen av demens försenas. Staten investerar också i ett friskare och mer inkluderande samhälle.

Passion, passion, passion

Vi är många globalt som med passion firar idag. Det är dags att Folkhälsomyndigheten, Socialstyrelsen, SBU, SKR (Sveriges kommuner och Regioner) m.fl. visar samma passion för cochleaimplantat som återskapar hörselsinnet. Inte kan de vara helt ovetande om konsekvenserna av att inte behandla hörselnedsättning/dövhet samt konsekvenserna både på individ- och samhällsnivå?

BARNPLANTORNA