Barnplantorna – Riksförbundet för Barn med Cochleaimplantat och Barn med Hörapparat

Cochleaimplant-vården fortsatt underfinansierad

Sjukvården i VGR fortsätter att svika barn och vuxna..

Barnplantorna har under flera år påpekat det ohållbara att bedriva offentligfinansierad behandling inom ramen för gemensam välfärd om inga finansieringsplaner eller konsekvensanalyser görs. Behandling med cochleaimplantat är ett synnerligen tydligt exempel på den handfallenhet som existerar när vårdpolitiker styr vården.

Under lång tid har vi medborgare tagit del av de nedskärningar och budgetunderskott, som sjukvårdspolitiker vid flera av de stora universitetssjukhusen aviserar. För Sahlgrenska universitetssjukhuset i VGR (Västra Götalandsregionen) handlar det om 578 miljoner kronor och för Nya Karolinska universitetssjukhuset om hisnande 1.6 miljarder kronor. Det finns många frågor som behöver besvaras. Är storsjukhus en omöjlighet att driva? Ska sjukvårdspolitiker driva storsjukhus?  Kommer diverse olika besparingar att innebära en sjukvård i balans? Knappast troligt!

Behov av ärliga lösningsinriktade..

Köerna växer, vårdgarantin bryts och ingen tycks lyssna på vare sig patientorganisationer eller patienter. Befolkningsökning och ett växande antal äldre ska finansieras av de som betalar skatt dvs det som välfärden grundar sig på. I en krönika i Dagens Samhälle beskriver Mats Reimer, barnläkare detta

Sjukvården kan bli ännu bättre, men den kan knappast bli billigare. Det synes osannolikt att fortsatt digitalisering och rationalisering kommer ta oss ur den knipan. Mer troligt kommer vi behöva betala mer, antingen via skattsedeln eller ur egen ficka, direkt eller indirekt via försäkringar.  Man önskar att politikerna blir mer ärliga kring detta.  I retoriken lovas befolkningen en Rolls-Royce men vården får bara pengar som räcker till en begagnad folkvagn.

Vårdpolitiker borde inte lova oss Rolls-Royce-vård. Mats Reimer  

Hänvisningens retorik förhalar besluten

Det är ansvarslöst av sjukvårdspolitiker att inte presentera patientlösningar för de som till exempel är beroende av sjukvården under hela sin livstid för att HÖRA och HÖRA TILL. Det handlar om barn och vuxna som hör med cochleaimplantat. Efter åtskilliga brev till VGR, Koncernkontoret, sjukhusledning, sjukhusstyrelsen, hälso- och sjukvårdsnämnderna i VGR m.fl. samt en protestlista på Internet som samlade över 1 300 namnunderskrifter (länk Protestlista) behandlas ånyo frågan vid Hälso- och sjukhusstyrelsens sammanträde den 14 november. Följande anges i protokollet

Koncernkontoret konstaterar i sin utredning att det finns ett behov, dels för dubbelsidiga cochleaimplantat för vuxna och dels för ett processutbyte, men att behovet bör hanteras i dialog mellan aktuella beställare och utförare enligt Västra Götalandsregionens styrmodell och ansvarsuppgifter enligt reglementen. Behovet bör även beaktas inom den egna sjukhusförvaltningen interna budget- och prioriteringsarbete. Koncernkontoret föreslår därför att hälso- och sjukvårdsstyrelsen skickar underlaget till Sahlgrenska Universitetssjukhuset för beaktande i det egna prioriteringsarbetet. Och att underlaget skickas till hälso- och sjukvårdsnämnderna för beaktande i beställar- och utförardialogen i det
kommande vårdöverenskommelsearbetet.

Ovan är en tydlig beskrivning över hur frågan om finansieringen av cochleaimplantat-verksamheten har slussats runt utan att trygga vården för patienterna – de som hör med eller har behov av cochleaimplantat. För de (föräldrar till barn med CI/vuxna med CI) vars tålamod tryter efter många år återstår (om ekonomin tillåter) att köpa CI-processorer utomlands.  Det kommer att ske. Det vore emellertid bättre och ärligare om sjukvården, när pengarna tryter, presenterar andra lösningar som medfinansiering eller leasingavtal av processorer i samverkan med leverantörer av cochleaimplantat.

Att svika patienterna, barn och vuxna, är bara FEL!

BARNPLANTORNA