Barnplantorna – Riksförbundet för Barn med Cochleaimplantat och Barn med Hörapparat

Är vi nöjda? Myter hinder i utvecklingen.

Vi hade rätt..

I tidernas begynnelse när de första dövblivna barnen opererades med cochleaimplantat i Sverige var det ingen som riktigt visst vad det skulle innebära för barnen och inte heller vilka behov av förändring verksamheter som hörselhabilitering och förskolor/skolor för barn med dövhet/hörselnedsättning skulle behöva genomgå för barns rätt till utveckling med ett återskapat sinne.

Ett antal banbrytare (pionjärer) såg tidigt potentialen i cochleaimplantat för inte bara dövblivna barn men också dövfödda barn. Tidigt 90-tal kunde vi dela in professionella i banbrytare, men också i bakåtsträvare. Vi som såg potentialen i cochleaimplantat för barnens skull kanske tyvärr inte heller var medvetna om kraften hos bakåtsträvarna, med  syfte att önskvärda förhållningssätt till döva och teckenspråket bevakas, lärs ut och vidmakthålls bland dövvärldens aktörer.

Vi har genom decennier fått vara med om en fantastisk utveckling där dövfödda barn utvecklar talspråk i nivå med hörande barn, döva barn får höra på båda öronen (bilateralt) m.m.. Döva barn har idag helt andra möjligheter till delaktighet i majoritetssamhället än vad som någonsin tidigare varit möjligt. Dövvärlden, dövas aktörer inklusive SPSM som kämpar för specialskolornas bevarande tycks fortsatt inte vilja omfamna cochleaimplantat-utvecklingen.

Läs mer om Emil född döv som åkte till Sydamerika som volontär ensam förlitande sig på sina cochleaimplantat för att höra. Emil volontär i Sydamerika – ingenting är omöjligt

Utvecklingen kan inte hejdas längre..

Det är dags att statliga pengar fördelas rättvist till skolgången för barn med dövhet/hörselnedsättning och att SPSM slutar kämpa för ett intakt antal specialskolor med hänvisning till regleringsbrevet. Utifrån nuvarande målgruppskriterier utan nödvändig differentiering av kriterierna mellan specialskola, kommunal grundskola och grundskola konkurrerar SPSM-skolorna med framförallt de kommunala hörselskolorna. Konkurrensen är osund eftersom SPSM har tillgång till statliga pengar i mycket större omfattning än de kommunala hörselskolorna. Varför? Tysthetskultur hindrar en dialog eller förändring av detta.

Läs mer länk Myndigheterna bör göra upp om myterna..

Ålderdomlig indelning befäster synsätt

“Döva och hörselskadade” är inte längre ett adekvat sätt att beskriva gruppen och då definitivt inte utan förtydligande.

Jane Madell, erkänd audiolog i USA beskrev en ny era på ett bra sätt. Hon sa

In this day and age, hearing aids, cochlear implants and remote microphone technology can provide brain access to the entire speech spectrum to infants and children with even the most profound hearing losses as long as they have an intact cochlea. There is no degree of hearing loss that prohibits brain access to sound if cochlear implants are available. Degree of hearing loss as a limiting factor is now an “old” acoustic conversation. That is, when one uses the word “deaf” the implication is that person´s brain has no access to sounds

Det är hög tid att hörselhabilitering (interventionsverksamheterna) vid diagnos beskriver barn i egenskap av barn med eller utan utvecklingsbar hörselfunktion.

Nationella riktlinjer inom hörselhabilitering NU!

Därmed kommer vi osökt in på behovet av nationella riktlinjer för hörselhabilitering (intervention) i Sverige. I en doktorsavhandling nyligen visar PhD Anna Persson på det behovet med all önskvärd tydlighet.

Mer om detta läser du i Barnplantabladets ledare Är vi nöjda?

Fler och fler barn blir samhällsbärare! Hur kan det inte vara positivt? Varför omfamnas denna utveckling inte av SPSM (Specialpedagogiska Myndigheten) eller delar av dövrörelsens aktörer? På SPSM:s hemsida läser vi istället

Att lära sig att använda tolk gör att tillgängligheten och delaktigheten ökar för den som inte hör i alla sammanhang. Många med hörselnedsättning har större möjligheter att även klara högre studier när teckenspråkstolk kan användas.

Det är dags att SPSM lyfter på foliehatten och ser till barnens bästa utifrån omfattande kliniska beprövade erfarenheter och longitudinella kohortstudier. Ovan hämtat från SPSM:s hemsida saknar stöd och evidens i verkligheten; något som också nämndes i det statliga slutbetänkandet om kvaliteten i utbildningen för elever med vissa funktionsnedsättningar SOU 2016:46.

Barnplantabladet digitalt!

Mer läser du i de två senaste numren av Barnplantabladet

BARNPLANTABLADET oktober 2020

BARNPLANTABLADET maj 2021

BARNPLANTORNA