Vårdbidrag m.m.
 

Försäkringskassan – ekonomiskt stöd

Prisbasbelopp
Prisbasbelopp är ett grundbelopp, som bestäms av regeringen för ett år i taget. Det ändras i takt med levnadsomkostnaderna. Prisbasbeloppet ligger till grund för beräkning av vissa bidrag och andra förmåner. Prisbasbeloppet är 42 800 kronor (2011).

Handikappersättning
Den som är funktionshindrad kan få handikappersättning från den första juli det år man fyller 19 år. För att få handikappersättning krävs att personen är i behov av hjälp för att studera/arbeta eller har merkostnader.
   Gravt hörselskadade och döva personer kan ha rätt till ersättning med 36% av prisbasbeloppet. Ansökan görs hos Försäkringskassan och läkarintyg krävs. Ersättningen är skattefri. För 2008 är handikappersättningen 15 408 kronor per år.

Föräldrapenning
I samband med barnets födelse och upp till barnet fyllt åtta år har föräldrarna rätt till 480 dagars ersättning från föräldraförsäkringen.
   Tillfällig föräldrapenning utgår när förälder avstår från arbete för att vårda barnet,
– när barnet är sjukt.
– när ordinarie vårdare är sjuk.
– vid besök på BVC, folktandvården, habiliteringscenter, barn- och ungdomspsykiatrisk mottagning (BUP).
   Tillfällig föräldrapenning kan också betalas ut när en förälder till ett funktionshindrat barn besöker specialskola eller deltar i en föräldrautbildning som anordnas av hörselhabiliteringen. Båda föräldrarna har möjlighet att få tillfällig föräldrapenning samtidigt i särskilda fall. In tyg krävs från vårdgivaren. I de fall där förälder, som har vårdbidrag, ska delta i exempelvis föräldrakurs, kontaktas Försäkringskassan som prövar om tillfällig föräldrapenning kan utgå.

Tillfällig föräldrapenning för barn från 12 år upp till 16 år
Gäller för barn med extra stort behov av vård och tillsyn. Läkarintyg behövs. Försäkringskassan kan i förväg pröva och ge förhandsbeslut för barn med långvarig sjukdom eller funktionshinder.

Tillfällig föräldrapenning för barn som omfattas av LSS – kontaktdagar
De som omfattas av LSS, Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, får särskilda förmåner inom föräldraförsäkringen. Förälder till barn under 16 år har rätt till 10 kontaktdagar per år. Kontaktdagar kan användas vid föräldrautbildning, invänjning eller besök i förskola/skola. Det finns inget krav att barnet ska vara med vid besöken. Föräldrapenning kan utgå när förälder söker psykosocialt stöd för egen del. Kontaktdagar kan sökas även för barn som fyllt 16 men inte 21 år om barnet blir akut sjukt.
   Kontaktdagar söks hos Försäkringskassan, som gör en utredning om barnet omfattas av lagen. Barnet ska ha stora och varaktiga funktionshinder, vanligtvis döva eller gravt hörselskadade. Begär ett skriftligt besked, annars kan du inte klaga på besluten.

Aktivitetsersättning
Den som fyllt 19 år, är döv eller hörselskadad och har en nedsatt arbetsförmåga kan söka aktivitetsersättning. Man kan få 1/1, ¾, ½, eller ¼ aktivitetsersättning. För en 19-åring är hel aktivitetsersättning 8 382 kr/månad.
   Ungdomar som inte avslutat sin grundskole- eller gymnasieutbildning kan få aktivitetsersättning, dock inte vid högskolestudier. Sökes hos Försäkringskassan. Läkarintyg krävs.
   Mer information se Försäkringskassan.

Vårdbidrag
Vårdbidrag kan utgå till förälder som har ett barn med långvarig sjukdom eller funktionshinder. Ansökan görs av en av föräldrarna och skall kompletteras med läkarintyg. Vårdbidraget kan delas mellan föräldrarna.
   Försäkringskassan prövar barnets tillsyns- och vårdbehov och merkostnadernas storlek i varje enskilt fall. Rätten till vårdbidrag grundar sig på de döva och hörselskadade barnens behov av ”särskild vård och tillsyn” i form av en trygg och säker kommunikationssituation, i form av teckenspråk, hjälpmedel och en anpassad miljö. Socialförsäkringsnämnden fattar beslut om vårdbidrag.

Belopp per månad 2011:  
Helt vårdbidrag 8 917 kr
Tre fjärdedels vårdbidrag 6 688 kr
Halvt vårdbidrag 4 458 kr
En fjärdedels vårdbidrag 2 229 kr

Vårdbidrag kan utgå till 19 års ålder, men omprövas regelbundet. Vårdbidraget är skattepliktig inkomst. Det kan därför påverka andra bidrag som t.ex. bostadsbidrag, studielån, socialbidrag. Inkomsten från vårdbidrag räknas inte in när sjukpenning bestäms, men däremot är den pensionsgrundande.
   Mer information se Försäkringskassan och Barnplantornas Hörselhabiliteringspärm.